Zondagsnieuws voor 7 mei 2023

Kerkdienst zondag 7 mei 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Mw. H. Kramer-de Jong. Koffiedrinken na de dienst, ook tienerdienst.

Collectes: 1 Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins

Collecte Project 10:27

De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan de terugkerende vluchtelingen in Kajo-Keji (Zuid-Soedan). Jarenlang woonden veel Zuid-Soedanezen in vluchtelingenkampen in Oeganda. Gevlucht voor het geweld in hun eigen land. Totaal afhankelijk van hulp. Nu willen we hen graag helpen terugkeren. Daarvoor is het belangrijk dat er goed onderwijs is voor de kinderen, dat de bijbelschool open kan blijven en dat families weer voedsel kunnen verbouwen. De GZB is al heel wat jaren betrokken bij het Kajo-Keji Christan College. Hier worden onderwijzers en theologen opgeleid. Dit college is ook teruggekeerd naar Zuid-Soedan, maar het aantal studenten is fors omlaag gegaan. Extra steun is nodig, omdat door de inflatie de prijzen van voedsel, brandstof e.d. niet meer te dekken zijn uit het normale budget. Men hoopt dat het aantal studenten weer zal stijgen.

Woensdag 10 mei

Paasloo:      19.30 Ds. E. H. Jans. Dienst van genezing en bemoediging.

Kerkdienst zondag 14 mei 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger B. van Drogen, Steenwijk. Gezinsdienst m.m.v. Muziekteam.

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Pastoraat.

De heer W. Jonkers (eerst wonende aan de Veerkampen 8) is verhuisd naar Lindestede; het gaat redelijk goed met hem en hij heeft het naar zijn zin, tweemaal per week heeft hij revalidatie.  Mocht u een kaartje willen sturen, zijn adres is: Zorgcentrum Lindestede, de heer W. Jonkers, afd. de Stoeke, kamer 8434, Steenwijkerweg  49,  8471  KZ  Wolvega.

Oppasdienst

Graag willen we weer de oppasdienst opstarten op de zondagmorgen, omdat hier een groeiende behoefte naar is. We zijn op zoek naar gemeenteleden, jong en oud, die af en toe willen oppassen in de Ontmoeting of gebouw de Paasloë tijdens de kerkdienst. Als u zich hiervoor wilt inzetten, kunt u zich opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) We hopen genoeg mensen te vinden om een rooster te kunnen maken. Vele handen maken licht werk. Bedankt, ook namens de ouders!

Vrijwilligers gevraagd

In de zomermaanden, van 7 juni t/m 30 augustus, worden de kerken van Oldemarkt en Paasloo opengesteld op de woensdagen van 11.00 t/m 15.00 uur.

Ook worden de kerken weer opengesteld tijdens de Landelijke Open Monumentendag in september.

We zijn nog op zoek  naar een aantal vrijwilligers. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

!!SAVE THE DATE…SAVE THE DATE..SAFE THE DATE.. !!

Op 4 juni D.V is er een zendingszondag/gemeentedag. Het zal weer een prachtige dag worden!!! We zullen een openlucht dienst houden op het vernieuwde marktplein in Oldemarkt. De dienst zal om 9:30 beginnen. De gastspreekster is Zwaantje uit Malawi.

Zwaantje groeide op in een christelijk gezin en heeft altijd in God gelooft. Toen zij 33 jaar was veranderde er echter heel veel in haar geloof in God. Daarna ervoer zij dat God haar riep om de zending in te gaan. Ze gehoorzaamde en ging naar Malawi in Afrika waar ze inmiddels 27 jaar woont en werkt. Momenteel woont ze in een dorp waar de mensen overwegend Moslim zijn. Zij wilt u graag vertellen van wat God in haar leven heeft gedaan. Maar ook van wat God momenteel doet onder de mensen waar zij woont en werkt. Zondag 4 juni is ook de dag van de lijdende kerk. Zwaantje heeft in de praktijk hier ook mee te maken.

Tijdens de dienst, zal het muzikale gedeelte verzorgd worden door het, voor ons inmiddels bekende, Oegandees Kinderkoor. Zij zijn dan weer in Nederland op tournee. Het Oegandees koor bestaat uit een wisselend aantal kinderen en jongeren in de leeftijd van 7-14 jaar. Het idee is dat de kinderen van het koor zingen en dansen voor hun eigen toekomst en die van hun leeftijdsgenootjes in Oeganda.  Dit gaat via de stichting Up4s. De stichting heeft als doel: het ondersteunen, bevorderen en/of opnieuw tot ontwikkeling brengen van het primair en secundaire onderwijs in de Republiek Oeganda en het verbeteren van de sociaal maatschappelijke situatie aldaar.

De 1ste collecte tijdens de dienst, zal naar Up4s gaan. De opbrengst van de 2e collecte zal naar Zwaantje gaan. 

De collecte is o.a. bestemd voor naaimachines. Ook neemt de groep weer Afrikaanse spulletjes mee om te verkopen.

Na de dienst is het tijd voor een gezellige BBQ (geheel gratis)!! Een leuke traditie is dit inmiddels geworden 😊. Iedereen is welkom! Ook de kinderen van het koor zullen met ons mee eten. Dus noteer het alvast in uw agenda, hang een briefje op uw keukendeurtje: 4 juni vrijhouden voor de zendingszondag & een gezellige BBQ. U hoeft zich niet op te geven.

Het enige wat u mee hoeft te nemen is een zeer goed humeur!!! Wilt u tóch financiële bijdrage geven…er zal een emmertje voor vrijwillige bijdrage aanwezig zijn. 

Agenda

Maandag 8 mei: Vergadering Kerkenraad in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur

Dinsdag 9 mei: Bijbelstudie Romeinenbrief in de Pastorie. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 9 mei: Vergadering Diaconie in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 10 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Woensdag 10 mei: Dienst van genezing en bemoediging in Paasloo. Aanvang 19.30 uur

Maandag 15 mei: Kopy Kerkklanken inleveren voor 18.00 uur.