Zondagsnieuws voor 5 mei 2024

Kerkdienst zondag 5 mei

Oldemarkt: 9.30 uur Mw. H. Kramer-de Jong Emmeloord.

                    Ook tienerdienst 

                    Geen koffiedrinken na de dienst.

Collecten: 1e Project 1027, Noodhulp, 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Aron Bouwer

Zondagsschool: Dave Prins en Linde de Graaf                                           

Kinderoppas: Monique van Dongen

Collecte zondag 5 mei

Op Bevrijdingszondag vraagt Project 10:27 uw aandacht voor de vele vluchtelingen die wonen in de arme buitenwijk Bourj Hammoud in Beiroet. Door de armoede en beperkte toegang tot water, elektriciteit en gezondheidzorg is dit een wijk met veel uitdagingen. Maar midden in deze wijk is de diaconale tak van de Armeense Kerk een baken van hoop voor berooide en getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Kerkdienst donderdag 9 mei Hemelvaartsdag

Oldemarkt: 9.00 uur Ds. E.H. Jans.

                   Gezamenlijk met PG in Hervormde kerk

Collecten: 1e Het Lichtpunt 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Hans Bult

Collecte donderdag 9 mei

De Diaconie collecte is vandaag bestemd voor het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Het Lichtpunt is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen voor wie dat nodig hebben. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting en Dagbesteding.

Dit alles wordt gesteund door bijna 150 vrijwilligers, giften van kerken en donateurs. De opvangboerderij is enige jaren geleden verbouwd en bevat elf appartementen en één crisiskamer.

Naast de opvangboerderij staat een woning met 2 appartementen en er is nieuwbouw gepleegd, met nog eens 20 appartementen.

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!!

Kerkdienst zondag 12 mei

Paasloo:      9.30 uur Ds. E.H. Jans

Collecten: 1e Diaconie 2e College van Kerkrentmeesters,

Uitgang: Instandhouding gebouwen

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Daniël Oord                                           

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Pastoraat

Mevr. de Graaf uit Paasloo is komen te vallen en heeft een breuk in haar knie. Haar been zit in het gips en hopelijk geneest het zo in de komende weken. Zij verblijft nog in het ziekenhuis zelf (afdeling klinische geriatrie), daarna zal zij naar afd. De Linde, Thialfweg 44, 8441 PW Heerenveen gaan.

Mevr. Heidema uit Oldemarkt heeft een galblaasoperatie ondergaan. Inmiddels is zij weer thuis en mag daar herstellen en aansterken. Omdat haar man steeds hulp nodig heeft, verblijft hij tijdelijk in Harlingen (het adres is op dit moment niet bekend; dat volgt);

De heer T. Thomas, Sickenga-oord te Wolvega is na een valpartij net na Pasen aan zijn heup geopereerd, gelukkig is hij al herstellende met o.a. revalidatie. Zijn adres is: Sickenga-oord 1, Kamer 201,  8471  BS  Wolvega.

Mevr. Mintjes uit Oldemarkt is op 22 april na een ongelukkige valpartij sinds 26 april jl  -eerst tijdelijk voor ongeveer 6 weken-  in Berkenstede, afd. Lotus, kamer 141, Hortensiastraat 49, 8471  KK  Wolvega.

Wellicht is een kaartje sturen naar onze gemeenteleden wel heel fijn voor hen!

Laten we aan hen en alle zieken thuis of degenen die zorg nodig hebben denken en hen mee nemen in ons gebed.

Jubileum

Vandaag zondag 5 mei vieren de heer en mevrouw Timmerman uit Tuk hun 65 jarig huwelijksjubileum.

Op donderdag 9 mei vieren de heer en mevrouw Otten uit Oldemarkt dat zij 50 jaar geleden het ja-woord aan elkaar gaven.

Vanaf deze plek van harte gefeliciteerd met dit jubileum en wensen we beide echtparen Gods zegen op deze bijzondere dag en in de toekomst toe.

Feest van de Geest dit jaar ook in Paasloo!

In 15 kerken in de Kop van Overijssel en Zuid – West Drenthe worden vanaf Hemelvaart tot en met 2e Pinksterdag werk van vele kunstenaars  tentoongesteld, die zij gemaakt hebben over het thema TROOST.  In de regio werd het evenement al 10 maal eerder georganiseerd en dit jaar zijn voor het eerst ook in Paasloo  pastel- schilderijen en houtdruk van Harm Visserman en beelden in hout, zink of lood van Harm Echten te bewonderen op 09/05, 11/5, 12/05, 18/05, 19/05 en 20/05 elke middag tussen 13.00 en 17.00 uur. Tegen een kleine vergoeding wordt koffie, thee of frisdrank aangeboden. Wij zoeken nog een paar vrijwilligers, die een halve of hele middag in Paasloo aanwezig willen zijn. Opgave bij Harm of bij Guus. Zowel in De Ontmoeting als in de kerk van Paasloo liggen flyers met  alle informatie over welke kunstenaars in alle andere 14 kerken in de regio exposeren. Van harte aanbevolen!

Oproepje

In de zomermaanden juni, juli en augustus willen we weer op de woensdagen de kerk in Paasloo openstellen voor belangstellenden. Hiervoor hebben we wel vrijwilligers(ters) nodig die voor enkele uurtjes zich als gastvrouw/ gastheer beschikbaar willen stellen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Mijntje Veenstra telnr. 0613931052 of via mijntjeveenstra55@outlook.com.

Jaarrekening Diaconie
De jaarrekening van 2023 is klaar en ligt vanaf maandag 6 mei t/m zaterdag 11 mei a.s. ter inzage bij Wilfred Koers.
Wanneer u de jaarrekening wilt inzien kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 06-37 56 55 55.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo.

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen.

Het banrekeningnummer voor collectemunten is: NL14RABO0361236727. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 6 mei: Inleveren kopij Kerkklanken voor 18.00 uur.

Maandag 6 mei: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 7 mei: Vergadering Diaconie in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Dinsdag 7 mei: Hebreeënkring. Aanvang 20.00 uur in de Pastorie;

Woensdag 8 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 6 mei:                      Bijbellezing in de Landerijen. Aanvang 19.00 uur.