Zondagsnieuws voor 3 september 2023

Kerkdienst zondag 3 september 2023, 

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Doopdienst.

                       Koffie drinken na de dienst.

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Janine Buijert

Kinderoppas: Regien Mendel

Oldemarkt:     19.00 uur Ds. E.H. Jans. Dienst van genezing en    

                       bemoediging. M.m.v. Muziekteam.

Kerkdienst zondag 10 september 2023, 

Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1 ‘t Lichtpunt ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Monique van Dongen

Wijkcontactwerk Paasloo

Mw. Siebert-Kansen gaat het wijkcontactwerk van de Paasloërweg, Oosterdallaan, Dal en Paasloërallee op zich nemen. Hier zijn we ontzettend blij mee. We wensen haar daarin Gods zegen toe.

Bijbelstudie: Hebreeënbrief

Het afgelopen  jaar  hebben we ons verdiept  in de Romeinenbrief, een theologisch getuigschrift van de omslag in het geloof en denken van de apostel Paulus. Centrale tekst is Romeinen 3:21 waarin hij schrijft dat de gerechtigheid van God nu buiten de

wet om zichtbaar is geworden en wel in wat Hij gedaan heeft in Christus voor ons – het grootste geschenk aan een mensheid die gebonden is aan de machten van zonde, dood en de macht(en) van het kwaad.​

In het nieuwe seizoen hopen we ons te verdiepen is een andere zeer bijzondere brief van het Nieuwe Testament: De brief aan de Hebreeën. De naam zegt het al: Het is een geschrift in het bijzonder gericht aan mensen uit het Joodse volk die Jezus als

hun beloofde Messias aanvaard hebben. Uit deze brief komt de bekende tekst dat het geloof de zekerheid is van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Maar deze brief begint met de bijzondere positie en werk van Jezus als

hogepriester, de relatie met en de gevolgen die dat heeft voor hen die in Hem geloven, in het bijzonder voor de volgelingen uit het Joodse volk. 

Ook het komende seizoen hopen we – gemiddeld – tweewekelijks weer bij elkaar te komen op de dinsdagavonden, 20:00 uur in De Ontmoeting. (of misschien weer in de pastorie). 

Voor 2023 gaat het om de volgende data: 19 september, 3, 17 & 31 oktober, 14 & 28 november, 12 december.     

Voor 2024 worden data nog vastgelegd. Opgave bij ds. Egbert Jans, 0561-750902, ds.jans@hgop.nl. Welkom!

Training ‘Leerling zijn’, iedereen is van harte welkom 

Bij veel mensen is er behoefte om zich meer te verdiepen in de Bijbel en te leren wat het inhoud om in het dagelijks leven Christen te zijn. Kent u deze behoefte ook? 

Vanaf donderdag 14 september hopen we elkaar wekelijks te ontmoeten, in de Ontmoeting aan het Marktplein te Oldemarkt. We beginnen om 19.30 u met een kopje koffie en stoppen om 21.30 u. Samen willen ontdekken op deze pelgrimsreis. Dit doen we  met een boek ‘ Volg Jezus’ . Dit boek is een basistraining, dat je helpt om een discipel (leerling) van Jezus Christus te zijn in het dagelijks leven

Tijdens deze training leer je:

• hoe je een volgeling van Jezus kunt zijn en wat dat concreet inhoud in het dagelijks leven;

• de Heilige Geest beter te kennen en de vrucht van de Heilige Geest in je te laten groeien zodat je

steeds meer op Jezus gaat lijken;

• over het evangelie van het Koninkrijk van God;

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Henny Oord, 06 11190575 of ds. Egbert Jans 06 33083411

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 4 september: Inleveren kopy Kerkklanken vóór. 18.00 uur.

Maandag 4 september: Moderamenvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.00 uur.

Woensdag 6 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Maandag 4 sept.: 19.00 uur – Bijbellezing in de Landerijen.

Dinsdag 5 sept.:  15.30 uur – Heilig Avondmaal in de Landerijen.

Bijbellezing Landerijen

A.s. maandagavond 4 september om 19.00 uur is weer de eerste Bijbellezing in de Landerijen. U bent hier allen van harte welkom. 

Heilig Avondmaal Landerijen

Op dinsdag 5 september is er om 15.30 uur een viering van het Heilig Avondmaal in de Landerijen. U bent hierbij van harte welkom. Voorganger is ds. Jans en de collecte is bestemd voor de onkosten. 

Open Monumentendag

Op zaterdag 9 september a.s. zijn de Hervormde kerken in Paasloo en Oldemarkt i.v.m. Open Monumentendag te bezichtigen van 10.00 uur tot 16.oo uur. Yme van der Valk zal om 10.30 uur het orgel bespelen in Oldemarkt en om 11.30 uur in Paasloo. Henk Braad zal om 13.30 uur het orgel bespelen in Oldemarkt en om 14.30 uur in Paasloo. U bent allen hier van harte welkom.

There is more conferentie

Waarom jij er moet zijn…

Van donderdag 28 september tot en met zaterdag 30 september komen vele leiders en belangstellenden samen om méér te ontvangen van de Heilige Geest voor een nieuw seizoen. Letterlijk en figuurlijk, want de kerk staat voor grote uitdagingen.  Deze conferentie is dé plaats waar jij in beweging wordt gezet, waar kracht en gaven worden ontvangen en waar vermenigvuldiging begint volgens de principes van het Koninkrijk van God en waar alle denominaties samenkomen.

Ben je op zoek naar het méér dat God wil geven?

Dan is There is more! 2023 dé gelegenheid  om dat méér te ontvangen. Je zult daardoor doorbraken zien in jouw leven en dat van anderen. Ook organisaties, bewegingen, kerkenraden, leiderschapsteams zien we vaak veranderen ten goede. We houden ook een apart seminar voor ondernemers, voor artsen en zorgpersoneel en voor voorgangers en pioniers. 

Wat is dan dat méér?

Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer openbaring in jouw bediening, meer vermenigvuldiging, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk.

We hebben in het verleden gezien hoe velen kwamen die dit niet van plan waren, maar door God werden aangespoord. Maar jij kunt dit ook doen: Ken je iemand die dit nodig heeft, maar misschien niet zo snel uit zichzelf zou gaan? Bid voor deze persoon(je voorganger, jeugdleider, vriend of familielid) en benader hem of haar om te vragen met jou samen te gaan!

We hebben bijzondere sprekers die krachtig onderwijs geven uit binnen en buitenland! 

We richten ons tijdens de conferentie op de aanraking van Gods Geest en op het in beweging zetten(activatie) van christenen met een bediening. Genezing en bevrijding krijgen door de hele conferentie een grote plaats en de overdracht van zalving(impartation) wordt in meerdere sessies ruimte gegeven, een uniek kenmerk van There is more, waarbij ieder persoonlijk gebed en handoplegging ontvangt door de door ons gevraagde krachtige bedieningen.

Meer informatie: www.thereismore.nl