Zondagsnieuws voor 10 september 2023

Kerkdienst zondag 10 september 2023, 

Paasloo:     9.30 uur Ds. E.H. Jans. Viering Heilig Avondmaal.

Collectes: 1 ‘t Lichtpunt ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Jelmer Trox

Zondagsschool: Annie Prins

Kinderoppas: Monique van Dongen

Collecte ’t Lichtpunt

De Diaconie collecte is vandaag bestemd voor het Lichtpunt in Kollumerzwaag. Het Lichtpunt is een stichting die vanuit christelijke levensovertuiging onderdak biedt aan mensen voor wie dat nodig hebben. Het Lichtpunt heeft veel te bieden, namelijk Opvang, Begeleiding, Ontmoeting en Dagbesteding. Dit alles wordt gesteund door bijna 150 vrijwilligers, giften van kerken en donateurs.  De opvangboerderij is enige jaren geleden verbouwd en bevat elf appartementen en één crisiskamer. Naast de opvangboerderij staat een woning met 2 appartementen en er is nieuwbouw gepleegd, met nog eens 20 appartementen. 

De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan!!

Kerkdienst zondag 17 september 2023, Gezinsdienst

Oldemarkt:     9.30 uur Ds. E.H. Jans..

Collectes: 1 Diaconie ; 2e  College van Kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen.

Livestream: Joël de Graaf

Zondagsschool: Geen zondagsschool

Kinderoppas: Hennie Boltjes

Wijkcontactwerk Paasloo

Mw. Siebert-Kansen gaat het wijkcontactwerk van de Paasloërweg, Oosterdallaan, Dal en Paasloërallee op zich nemen. Hier zijn we ontzettend blij mee. We wensen haar daarin Gods zegen toe.

Jubileum

Op donderdag 14 september hopen de heer en mevrouw Visser uit Ossenzijl te vieren dat zij 61 jaar geleden in het huwelijk traden. Vanaf deze plek willen we hen van harte feliciteren met dit bijzondere jubileum en Gods zegen op deze dag en in de toekomst wensen.

Bijbelstudie: Hebreeënbrief

Het afgelopen  jaar  hebben we ons verdiept  in de Romeinenbrief, een theologisch getuigschrift van de omslag in het geloof en denken van de apostel Paulus. Centrale tekst is Romeinen 3:21 waarin hij schrijft dat de gerechtigheid van God nu buiten de

wet om zichtbaar is geworden en wel in wat Hij gedaan heeft in Christus voor ons – het grootste geschenk aan een mensheid die gebonden is aan de machten van zonde, dood en de macht(en) van het kwaad.​

In het nieuwe seizoen hopen we ons te verdiepen is een andere zeer bijzondere brief van het Nieuwe Testament: De brief aan de Hebreeën. De naam zegt het al: Het is een geschrift in het bijzonder gericht aan mensen uit het Joodse volk die Jezus als

hun beloofde Messias aanvaard hebben. Uit deze brief komt de bekende tekst dat het geloof de zekerheid is van de dingen die we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Maar deze brief begint met de bijzondere positie en werk van Jezus als

hogepriester, de relatie met en de gevolgen die dat heeft voor hen die in Hem geloven, in het bijzonder voor de volgelingen uit het Joodse volk. 

Ook het komende seizoen hopen we – gemiddeld – tweewekelijks weer bij elkaar te komen op de dinsdagavonden, 20:00 uur in De Ontmoeting. (of misschien weer in de pastorie). 

Voor 2023 gaat het om de volgende data: 19 september, 3, 17 & 31 oktober, 14 & 28 november, 12 december.     

Voor 2024 worden data nog vastgelegd. Opgave bij ds. Egbert Jans, 0561-750902, ds.jans@hgop.nl. Welkom!

Training ‘Leerling zijn’, iedereen is van harte welkom 

Bij veel mensen is er behoefte om zich meer te verdiepen in de Bijbel en te leren wat het inhoud om in het dagelijks leven Christen te zijn. Kent u deze behoefte ook? 

Vanaf donderdag 14 september hopen we elkaar wekelijks te ontmoeten, in de Ontmoeting aan het Marktplein te Oldemarkt. We beginnen om 19.30 u met een kopje koffie en stoppen om 21.30 u. Samen willen ontdekken op deze pelgrimsreis. Dit doen we  met een boek ‘ Volg Jezus’ . Dit boek is een basistraining, dat je helpt om een discipel (leerling) van Jezus Christus te zijn in het dagelijks leven

Tijdens deze training leer je:

• hoe je een volgeling van Jezus kunt zijn en wat dat concreet inhoud in het dagelijks leven;

• de Heilige Geest beter te kennen en de vrucht van de Heilige Geest in je te laten groeien zodat je

steeds meer op Jezus gaat lijken;

• over het evangelie van het Koninkrijk van God;

Voor meer informatie  kunt u contact opnemen met: 

Mevr. Henny Oord, 06 11190575 of ds. Egbert Jans 06 33083411

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM !

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 11 september: Kerkenraadsvergadering in de Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Woensdag 13 september: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur.

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda:

Di 12 sept: 18.45 – 19.30 uur Kinderkoor Parochiehuis Hoofdstraat 92 – oefenen voor de Startdienst.

Di 19 sept.: 20.00 uur – Startdienstvergadering op de Hare 2.

Gebedsavond.

Donderdag  21 september is er weer een gebedsavond voor vrede in Oekraïne en wereldwijd. Van 19.30-20.00 uur in de PKN kerk met gemeenteleden van de Katholieke Parochie, de Hervormde Gemeente en Prot. Gemeente. 

Startdienst zondag 24 september 2023.

Ook dit jaar is er weer een startdienst voor kerk en school. Wij zijn heel blij dat wij kunnen melden dat dit jaar de startdienst gevierd gaat worden met 3 kerken en 2 scholen! Het betreft de Herv.kerk, de RK.kerk en de PKN kerk en verder de beide basisscholen St.Bernardus en De Ark.De dienst begint om 9.30 uur en is dit jaar in de RK. kerk.

Het thema is : “Ga mee”, het landelijk thema voor komend winterseizoen. Onze voorganger is pastor Esther Pierik uit Steenwijk en het kinderkoor van de RK. kerk olv Angela Meijerink en een aantal kinderen van beide basisscholen zullen meewerken aan de dienst. De collecte in de dienst is voor Present en bij de uitgang voor de onkosten.

Samen is er nagedacht over een mooi doel voor de collecte. Het doel gaat worden om geld te collecteren voor kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren door onvoldoende financiële middelen. Met uw opbrengst kunnen wij door vrijwilligers een kinderfeestje organiseren met een kadootje, een mooie taart maken en een passende versiering realiseren. Dit zodat het kind zich echt jarig voelt. Hoe belangrijk dit is voor een kind weten we allemaal. Hoe groter uw opbrengst, hoe meer feestjes we kunnen uitdelen! 

Na de dienst is er, onder genot van een kopje koffie,thee of fris, gelegenheid om elkaar te ontmoeten op het plein voor de kerk. Bij regen zal het in de pastorie zijn. Hierbij doen we alvast een oproep aan alle kinderen van de basisscholen St.Bernardus en De Ark om mee te komen zingen in het kinderkoor. Ze oefenen op dinsdagavond van 18.45 – 19.30 uur in de pastorie van de RK kerk – 3x voor de startzondag: dinsdag 5, 12 en 19 september. Wij zouden het super fijn vinden wanneer er op die zondag een groot kinderkoor staat.

Namens de startdienstcommissie,

Hieke v.d.Valk

There is more conferentie

Waarom jij er moet zijn…

Van donderdag 28 september tot en met zaterdag 30 september komen vele leiders en belangstellenden samen om méér te ontvangen van de Heilige Geest voor een nieuw seizoen. Letterlijk en figuurlijk, want de kerk staat voor grote uitdagingen.  Deze conferentie is dé plaats waar jij in beweging wordt gezet, waar kracht en gaven worden ontvangen en waar vermenigvuldiging begint volgens de principes van het Koninkrijk van God en waar alle denominaties samenkomen.

Ben je op zoek naar het méér dat God wil geven?

Dan is There is more! 2023 dé gelegenheid  om dat méér te ontvangen. Je zult daardoor doorbraken zien in jouw leven en dat van anderen. Ook organisaties, bewegingen, kerkenraden, leiderschapsteams zien we vaak veranderen ten goede. We houden ook een apart seminar voor ondernemers, voor artsen en zorgpersoneel en voor voorgangers en pioniers. 

Wat is dan dat méér?

Het kan uit allerlei dingen bestaan: meer liefde voor God, meer liefde voor mensen, meer kracht, meer zalving, meer vreugde, meer hart voor het verlorene, meer openbaring van God met het oog op de noden van anderen, meer openbaring in jouw bediening, meer vermenigvuldiging, meer gevoeligheid in je geweten, meer geloof in het gebed, meer bekeringen, meer gaven, meer genezingen, meer bevrijdingen, meer gemeenten die gesticht worden en meer van het cultuur-transformerende zuurdesem van het Koninkrijk.

We hebben in het verleden gezien hoe velen kwamen die dit niet van plan waren, maar door God werden aangespoord. Maar jij kunt dit ook doen: Ken je iemand die dit nodig heeft, maar misschien niet zo snel uit zichzelf zou gaan? Bid voor deze persoon(je voorganger, jeugdleider, vriend of familielid) en benader hem of haar om te vragen met jou samen te gaan!

We hebben bijzondere sprekers die krachtig onderwijs geven uit binnen en buitenland! 

We richten ons tijdens de conferentie op de aanraking van Gods Geest en op het in beweging zetten(activatie) van christenen met een bediening. Genezing en bevrijding krijgen door de hele conferentie een grote plaats en de overdracht van zalving(impartation) wordt in meerdere sessies ruimte gegeven, een uniek kenmerk van There is more, waarbij ieder persoonlijk gebed en handoplegging ontvangt door de door ons gevraagde krachtige bedieningen.

Meer informatie: www.thereismore.nl

CONGRES OVER ‘BIJBEL & WETENSCHAP’ IN HARDINXVELD-GIESSENDAM

• Op 21 oktober 2023 D.V. organiseert Fundamentum een congres ‘Bijbel & Wetenschap’ in ‘De Bron’ te Hardinxveld-Giessendam. 

• Verwondering over Gods schepping is het thema. 

• Tien gepromoveerde wetenschappers spreken over theologie, medische ethiek en natuurwetenschap. 

• Ter bestrijding van de onkosten wordt een entree 10 euro (7,50 voor studenten) gevraagd. 

• Het congres is ook kosteloos thuis te volgen via de livestream. 

• Meer informatie is te vinden via www.oorsprong.info/congres. HARDINXVELD-GIESSENDAM – 

Gods schepping en menselijke verwondering zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De schoonheid en complexiteit van het Boek der Natuur doet ons duizelen. Het bestuderen hiervan laat ons met een oude dichter uitroepen: ‘Wat is de mens, dat Gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen, dat Gij hem bezoekt?’ Deze scheppingsverwondering is het ultieme doel van het congres ‘Bijbel en Wetenschap 2023’. Dit congres, met een tiental gepromoveerde wetenschappers, wordt georganiseerd door Fundamentum. Tot eer van onze Schepper en tot heil van de naaste, dat is de wens van de organisatie. Het congres wordt op 21 oktober 2023 D.V. georganiseerd in De Bron aan de Maasstraat 1 te HardinxveldGiessendam.