Liturgie voor Kerstnachtdienst

WELKOM EN AFKONDIGINGEN

Acapella4him komt binnen en zingen ‘O holy night’?

BEMOEDIGING EN GROET

GEBED

LEZING: Jesaja 40:3-11: Effen een baan voor God (door ds. gelezen)

SAMENZANG: NLB 441 Hoe zal ik U ontvangen (4,7)

LEZING: Jesaja 9:1,5-6: Licht in de duisternis – Lector: Marije Pen

Acapella4him: De engel Gabriël &  Geen wiegje als rustplaats

LEZING:Micha 5:1-4: BethlehemLector: Alike Kuit

SAMENZANG: NLB 476 Nu zijt wellekome (1,3,4)

LEZING: Lucas 2:1-7: Geboorte – Lector: Nadine Minnema

Acapella4him: God rest ye merry Gentlemen

LEZING: Lucas 2:8-20: Herders – Lector: Jelmer Trox

Acapella4him: The first Noël & Mary had a baby  

OVERDENKING: ‘VREDE’

Acapella4him & GEMEENTE: NLB 483 Stille nacht, heilige nacht           

LEZING: Jesaja 42: 1-4: Mijn dienaar Lector: Marjo Threels

Acapella4him: Mary did you know

DANKGEBED

SAMENZANG: NLB 487 Eer zij God in onze dagen

LEZING: Johannes 1:14-18: Lofprijzing – Lector: Deborah Harteveld

Acapella4him & GEMEENTE: NLB 484 Go tell it on the mountains         

ZEGEN & ZINGEN VAN HET ERE ZIJ GOD

ORGELSPEL

SCHRIFTLEZINGEN KERSTNACHTDIENST

Jesaja 9:1,5-6: Licht in de duisternis – Lector: Marije Pen

Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders.

Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.

Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast, in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal Hij zich beijveren,de HEER van de hemelse machten.

Micha 5:1-4a: Bethlehem – Lector: Alike Kuit

Uit jou, Betlehem in Efrata, te klein om tot Juda’s geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de HEER, zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

Lucas 2:1-7: Geboorte – Lector: Nadine Minnema

In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde, om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

Lucas 2:8-20: Herders – Lector: Jelmer Trox

Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel

en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd

Jesaja 42: 1-4: Mijn dienaar – Lector: Marjo Threels

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Het recht zal hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; de kustanden zien uit naar zijn onderricht.

Johannes 1:14-18: Lofprijzing – Lector: Deborah Harteveld

Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader. Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: ‘Hij is het over wie ik zei: “Die na mij komt is meer dan ik, want hij was er vóór mij!”’ Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt. De wet is door Mozes gegeven, maar goedheid en waarheid zijn met Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft hem doen kennen.