Liturgie voor Goede Vrijdag

Woord van welkom

Zingen: Psalm 72: 1 & 2

Geef, Heer, de koning uwe rechten

en uw gerechtigheid

aan ’s konings zoon, om uwe knechten

te richten met beleid.

Dan ruist op alle bergen vrede,

heil op der heuvlen top.

Hij zal geweldenaars vertreden,

maar armen richt hij op.

Laat ons de grote naam bezingen

van Hem die Isrel leidt,

want Hij alleen doet grote dingen,

zijn roem vervull’ de tijd.

Looft God de HEER, Hij openbaarde

zijn wonderen, zijn eer.

Zijn heerlijkheid vervult de aarde.

Ja, amen, looft de HEER.

Bemoediging & Groet – Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Zingen: Gezang 180: 1 & 4

Gethsémane, die nacht moest eenmaal komen.

De Heiland heeft bewust die weg genomen.

Hij laat zijn doel niet los, wijkt niet terzijde,

aanvaardt het lijden.

Laat Vader, deze beker Mij voorbijgaan;

waar zijn de eng’len die Mij kunnen bijstaan?

Maar, zo Ik niet dit lijden mag ontvlieden,

uw wil geschiede.

Lezing: Mattheus 27: 27-37

De soldaten van de prefect namen Jezus mee naar het pretorium en verzamelden de hele cohort om Hem heen. Ze kleedden Hem uit en deden Hem een scharlakenrode mantel om, ze vlochten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven Hem een rietstok in zijn rechterhand en vielen voor Hem op de knieën. Spottend zeiden ze: ‘Gegroet, koning van de Joden,’ en ze spuwden op Hem, pakten Hem de rietstok weer af en sloegen Hem tegen het hoofd. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem de mantel uit, deden Hem zijn kleren weer aan en leidden Hem weg om Hem te kruisigen. Bij het verlaten van het pretorium troffen ze een man uit Cyrene die Simon heette, en Hem dwongen ze het kruis te dragen. Zo kwamen ze bij de plek die Golgota genoemd werd, wat ‘schedelplaats’ betekent. Ze gaven Jezus met gal vermengde wijn, maar toen Hij die geproefd had, weigerde Hij ervan te drinken. Nadat ze Hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen, en ze bleven daar zitten om Hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: ‘Dit is Jezus, de koning van de Joden’.

Zingen: Lied 574:1

Glorie zij U Christus, U leed onze nood,

U ging onze kruisweg, U stierf onze dood,

In de nacht der nachten streed U onze strijd,

U leed onze angsten, onze eenzaamheid.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Lezing: Mattheus 27: 38-44

Daarna werden er naast Hem twee misdadigers gekruisigd, de een rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem: ‘Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in drie dagen weer opbouwen? Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ Ook de hogepriesters, de Schriftgeleerden en de oudsten maakten zulke spottende opmerkingen:  ‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die Hem nu dan redden, als Hij Hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: “Ik ben de Zoon van God.”’ Precies zo beschimpten Hem de misdadigers die samen met Hem gekruisigd waren.

Zingen: Lied 574: 2

Christus is gekomen in ons aards bestaan,

nam onze gestalte, onze zwakheid aan,

aan het kruishout stierf Hij in gehoorzaamheid.

Hij de schuldeloze, scheldt de schulden kwijt.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Lezing: Mattheus 27: 45-54

Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die drie uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het negende uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat wil zeggen: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkelen van hen: ‘Hij roept om Elia!’ Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde Hem te laten drinken. De anderen zeiden: ‘Niet doen, laten we eens kijken of Elia Hem komt redden.’ Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven heiligen werden tot leven gewekt; na Jezus’ opstanding kwamen ze uit de graven, gingen de heilige stad binnen en maakten zich bekend aan een groot aantal mensen. Toen de centurio en degenen die met hem Jezus bewaakten de aardbeving voelden en merkten wat er gebeurde, werden ze door een hevige angst overvallen en zeiden: ‘Hij was werkelijk Gods Zoon.’

Zingen: Lied 574: 3

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,

U verbreekt het donker, alles is volbracht;

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,

één van ziel en levend bij uw heilig woord.

Kyrie eleison, Christe  eleison, Kyrie eleison.

Verkondiging: ‘Door God verlaten’

Zingen: Lied 578: 1, 4, 5 & 6

O kostbaar kruis, o wonder Gods,

waaraan de Prins der glorie stierf;

ik wil om U zijn zonder trots,

ik acht verlies wat ik verwierf.

Het rode bloed, zijn koningskleed

bedekt het schandelijke kruis,

dat wordt door alles wat Hij leed

de levensboom van ’t paradijs.

De aarde zelf is veel te klein

voor wie U waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,

zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

–Viering Heilig Avondmaal–

Inzettingswoorden & gedachtenis

Zingen: Lied 377: 1, 4 & 6

Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf U gaf voor mij

O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –

O Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben – ja dat ik dan

de lengte, breedte, hoogte van

Uw diepe liefde vatten kan:

O Lam van God, ik kom.

Viering

Na de viering zingen we van Gezang 178 1,4,9 & 10:

1

Jezus, om uw lijden groot,

om uw leven en uw dood

die volbrengen ’t recht van God,

Kyrie eleison.

4

Om het brood, Heer, dat Gij breekt,

om de beker die Gij reikt,

om de woorden die Gij spreekt,

Kyrie eleison.

9

Om uw kruis, Heer, bidden wij,

om de speerstoot in uw zij,

ga aan onze schuld voorbij,

Kyrie eleison.

10

Heer, om uw vijf wonden rood,

om uw onverdiende dood,

smeken wij in onze nood,

Kyrie eleison.

Dankzegging en lofprijzing

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied : Gezang 195: 1 & 4

Nu valt de nacht,

het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

‘t Is goed, o Heer,

Gij hoeft de eer

van God niet meer te staven.

Leggen wij ons bij U neer,

in uw dood begraven

Lezing: Colossenzen 1:15-20

Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,

Eerstgeborene van heel de schepping:

in Hem is alles geschapen,                                          

alles in de hemel en alles op aarde,

het zichtbare en het onzichtbare,

vorsten en heersers, machten en krachten,

alles is door Hem en voor Hem geschapen.

Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.

Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk.

Oorsprong is Hij,

eerstgeborene van de doden,

om in alles de eerste te zijn:

in Hem heeft heel de volheid willen wonen

en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,

alles op aarde en alles in de hemel,

door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis.

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 415:3

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

amen, God, uw Naam ter eer.