Liturgie voor 8 januari 2023

Voor de dienst zingen wij ELB 177 vers 1,2 en 4

Welkom

NLB 103c vers 1 en 2

 • Loof de koning, heel mijn wezen…
 • Loof Hem als uw vaderen deden…

Stil gebed, Bemoediging en groet

NLB 195

 • Ere zij de Vader en de Zoon…

Psalm 91 vers 1

 • Heil hem die God een plaats bereidt…

Leefregel

Psalm 25 vers 2 en 6

 • Here, maak mij Uwe wegen…
 • Wie heeft lust de Heer te vrezen…

Gebed

Moment voor de kinderen

ELB 188 – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God

Schriftlezing: Psalm 32

NLB 912 vers 1, 2 en 5

 • Neem mijn leven, laat het Heer…
 • Neem mijn handen, maak ze sterk…
 • Neem mijn wil en maak hem vrij…

Preek

ELB 186a vers 1, 2 en 3

 • Leid mij, Heer, o machtig Heiland…
 • Laat mij zijn een Godsgetuige…
 • Laat door mij Uw levend water…

Gebeden afsluiten met NLB 1006

Collecte

LvK gezang 470 vers 1 en 4

Wat vlied’ of bezwijk, getrouw is mijn God,

Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot;

moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd,

Zijn liefde en ontferming vertroosten altijd.

Ik roem in mijn God, ik juich in Zijn trouw,

de rots mijner ziel, waar ‘k eeuwig op bouw.

Ik zal Hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood,

dan rijst nog mijn loflied: ‘Zijn goedheid is groot!’

Zegen

Amen (NLB 415 vers 3)