Liturgie voor 6 augustus 2023

Orgelspel

Welkom door ouderling van dienst

Intochtslied 280: 1 t/m 5 De vreugde voert ons naar dit huis

Votum en groet

Zingen lied 195 Klein gloria

Drempelgebed

Zingen  lied 942 Ik sta voor U in leegte en gemis

Kyriegebed

Glorialied 118: 1 en 5  Laat ieder `s Heren goedheid prijzen

Gebed bij opening van het Woord

Kinderen naar kinderdienst –moment en  gebed voor de kinderen,  lichtje meenemen

Lezing Marcus 13: 1 t/m 10 en 28 t/m 37                lector Trijnie de Boer

Zingen   lied 313: 1en 3 Een rijke schat aan wijsheid

Verkondiging:    St. Marc.

Orgelspel

Zingen  lied 767: 1 t/m 3  De toekomst van de Heer is daar

Voorbeden, dankgebed, stilgebed en Onze Vader

Collecten

Slotlied 885  Groot is uw trouw o Heer

Uitzending en zegen

Na de zegen zingt de gemeente van lied 415: 3