Liturgie voor 26 mei 2024

Welkom – bemoediging een groet

Samenzang: Opwekking 769  Bouw Uw Koninkrijk

Kom, vestig Uw gezag
Wees Koning in ons hart
Herstel Uw beeld in ons
Onthul Uw doel met ons.
Ontsteek de vlam van hoop opnieuw
Een laaiend vuur in onze ziel
Stort Uw Geest uit,

laat Uw kracht weer zien
Wij zijn Uw kerk
Heer, maak ons sterk
In U
Wij dorsten naar Uw rijk
En Uw gerechtigheid
U schakelt ons nu in
En geeft ons leven zin
Gevangen harten worden vrij
Verslagen mensen troosten wij
Zelfs blinden zien Uw heerschappij
Wij zijn Uw kerk
Hoor ons gebed
En kom!

refrein
Bouw Uw koninkrijk, zet het kwaad te kijk
Toon Uw sterke hand –  kom, herstel ons land
Vul Uw kerk met vuur, win dit volk terug
Heer, dat bidden wij tot Uw koninkrijk verschijnt

Uw ongetemde kracht

verslaat de helse macht

Uw ongekende pracht

vernieuwt en sterkt ons hart

Wij zijn voor zoveel meer gemaakt

Leer ons te doen wat U ons vraagt

Vol van Jezus’ liefde en zijn kracht

Wij zijn uw kerk

Heer, doe uw werk door ons

Refrein 2x

Gebed

Samenzang NLB 912

1

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

3

Neem mijn stem, opdat mijn lied
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij uw getuigen zijn.

5

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw Heil’ge Geest er woon’.

6

Neem ook mijne liefde, Heer,
‘k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.

Levensles:

Samenzang: opwekking 640 Mijn hulp is van U Heer

Ik hef mijn ogen
Op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen
Op naar U, Heer
Die mij bij zal staan

[Chorus]
Mijn hulp is van U, Heer
Die alles heeft gemaakt
U zult voorkomen dat ik wankel of val
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt
Die niet sluimeren of slapen zal
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw
U bent er altijd
Bewaart heel mijn leven
Mijn komen en gaan
U beschermt mij tot in eeuwigheid
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer
O, van U!

Schriftlezing: Lukas 6 : 27 t/m 32b

Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: Heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten. Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren. Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen. Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.  En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

Samenzang: Opwekking 123 Groot is U trouw o Heer

Groot is Uw trouw, o Heer, mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
Die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Refrein:

Groot is Uw trouw, o Heer groot is Uw trouw, o Heer
Iedere morgen aan mij weer betoond
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden
En Uw nabijheid, die sterkt en die leidt
Kracht voor vandaag
Blijde hoop voor de toekomst
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid

Groot is Uw trouw, o Heer
(Refrein)

Overdenking

Samenzang: Opwekking 733 Tienduizend Redenen

De zon komt op, maakt de morgen wakker
Mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
Laat mij nog zingen als de avond valt

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel
Prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
O mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen
Tienduizend redenen tot dankbaarheid

(Refrein)

En op die dag, als mijn kracht vermindert
Mijn adem stokt en mijn einde komt
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen
Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

(Refrein 2x)

Na de 2e keer:

Verheerlijk zijn heilige Naam (3x)

Collecte: Project Christelijk zomerkamp voor doven in Jordanië, een van de projecten van The Carpenter ‘s Son

Gebed

Samenzang: Opwekking 618 Jezus hoop van de volken

Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.
U bent de bron van hoop die in ons leeft.
Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.
U bent een bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.
U bent de hoop in ons bestaan, U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Na de tweede keer:

Jezus hoop van de volken¦(3x, vrouwen)
Heer ik geloof¦ (3x, mannen)

Zegen

Slotlied Lied 416 NLB

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden

over jou zijn vleugels spreiden

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,

in zijn liefde jou bewaren

in de dood je leven sparen

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn

tot wij weer elkaar ontmoeten

in zijn naam elkaar begroeten

Ga met God en Hij zal met je zijn.