Liturgie voor 23 juli 2023

Orgelspel.                                      

Welkom en mededelingen.

Intochtslied: uit ‘Geroepen om te zingen’ (melodie Ps. 118)

Om licht te zien zijn wij gekomen, een krans van mensen wereldwijd die waakzaam van de vrede dromen en werken aan gerechtigheid. Ontsteek een vuur opdat wij horen het lied dat zingt dat zingt in alleman tot nieuwe mensen zijn geboren: vrienden met vrede hand in hand.

Om licht van licht te zijn op aarde, aanhoudend licht van het begin, opdat geen mens meer zou verdwalen zet God zijn eigen bloed nu in. Opent uw hart, groen licht voor ogen de hoop groeit waar geen wegen gaan en wie op pad gaan, ongelogen, vindt toch de hemel open staan.

Onze Hulp en Groet

Zingen:  Lied/psalm 139 vs 1 en 2

Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, Gij volgt mij waar ik zit of sta. Wat mij ten diepste houdt bewogen, ’t ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: wie weet mijn wegen zoals Gij? Gij kent mijn leven woord voor woord, Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. Ja overal, op al mijn wegen en altijd weer komt Gij mij tegen.                  

Gebed om ontferming en om licht en kracht van Gods Geest, af te sluiten met Gez. 442 vs 1(LvK): Jezus, ga ons voor deze wereld door, en U volgend op uw schreden gaan wij moedig met U mede. Leid ons aan uw hand naar het vaderland.

Hartversterker en Glorialied: ELB 218 vs 1

Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan. Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer. Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Kinderen en jongeren gaan naar hun eigen programma

1e Lezing: O.T. Psalm 121 (BiGT)

1211Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

De Heer zal je beschermen

Ik kijk omhoog naar de bergen.

Daar komt mijn hulp vandaan.

2Daar is de Heer, hij helpt mij.

Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

3De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.

Hij beschermt je, hij slaapt niet.

4Hij slaapt nooit, hij let goed op.

Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

5De Heer beschermt je.

Hij gaat met je mee,

bij hem ben je veilig.

6Er overkomt je geen kwaad,

niet overdag en niet in de nacht.

7De Heer zal je steeds beschermen,

het kwaad zal je niet raken.

8De Heer beschermt je,

overal, waar je ook gaat,

je leven lang.

Zingen: Lied 802 va 1, 3, 4 en 6 (plus refrein)

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: ‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik U wijs.’ Refrein: Here God, wij zijn vervreemden door te luistren naar uw stem. Breng ons saam met uw ontheemden naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad daar hij thuis geen vrede had. Eeuwig heimwee spoort hem aan laat ook hem het woord verstaan. (refrein):

Door de wereld klinkt een lied tegen angsten en verdriet, tegen onrecht, tegen dwang richten pelgrims hun gezang. (refrein):

Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort: ‘Breek uw tent op, ga op reis naar het land dat ik u wijs.’(refrein):

2e Lezing: N.T. Lucas 24 vs 13-16 (BiGT) en Johannes 14 vs 3-6 (BiGT

Twee leerlingen gaan naar Emmaüs

13Op diezelfde dag gingen twee leerlingen van Jezus op weg naar het dorp Emmaüs. Dat dorp ligt ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. 14Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16maar de leerlingen herkenden hem niet.

Johannes 14 vs 3-6 (BiGT)

3En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee, en dan zullen jullie bij mij zijn. 4En jullie weten langs welke weg ik zal gaan.’ 5Toen zei Tomas: ‘Maar Heer, we weten niet eens waar u naartoe gaat! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?’

6Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. 

Zingen: Lied 412 vs 3:

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon. Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven, ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven. U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde; U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Overdenking  

Kijken en luisteren naar: ‘Ik Ben, Ik zal er zijn’ (Sela, 21 september  2013)                                      

Zingen: Lied 362 vs 1 en 3

Hij die gesproken heeft een woord dat gáát, een tocht door de woestijn, een weg ten leven, een spoor van licht dat als een handschrift staat tegen de zwartste hemel aangeschreven: Hij schept ons hier een nieuwe dageraad, Hij roept ons aan: ‘Ik zal jou niet begeven’.

Van U is deze wereld, deze tijd. Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken. Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid, uw woord de bron waaruit wij willen drinken. Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt – dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Dankzegging en voorbeden 

Inzameling gaven;  kinderen komen terug                               

Zingen op melodie lied 439 (‘Verwacht de komst des Heren’)

De stad waarop wij hopen is ’t nieuw Jeruzalem. Zijn poorten staan wijd open, daarbinnen zien wij Hem, op weg naar U Jahweh, wijst U ons zelf de wegen. Uw leiding is een zegen, Uw Geest gaat met ons mee.

Wij bidden: ‘Geef ons vrede, met U en met elkaar’. Zoals het was in Eden, voor ‘t eerste mensenpaar. Geschapen met gevoel om liefdevol te eren. Dat willen wij ook leren. Uw Glorie is ons doel! 

Zegen

Zingen: lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.