Liturgie voor 21 mei 2023

Welkom 

Intochtslied: NLB 75: 1, 2

Votum en Groet

Zingen Medley (staand)

1.     Klein Gloria NLB 195

2.     ELB 331 (1x Nederlands, 1x Engels, 1 x Nederlands)

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil’ge naam

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft.

Bless the Lord, my soul 

and bless God’s holy name

Bless the Lord, my soul, 

who leads me into life

Prijs de Heer, mijn ziel 

en prijs zijn heil’ge naam

Prijs de Heer, mijn ziel, 

die mij het leven geeft.

3.     NLB 978: 1-4 

Gebed

Wetslezing: Openbaring 22: 17-21(NBV)

Zingen: NLB 838:1

Gebed 

Kinderlied 

Schriftlezing: Hand. 2: 4-8 en 15-26(HSV)

4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

14Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:

15deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag.

16Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël:

17En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

18En ook op Mijn dienaren en op Mijn dienaressen zal Ik in die dagen van Mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.

19En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed, vuur en rookwalm.

20De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt.

21En het zal zo zijn dat ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden.

22Israëlitische mannen, luister naar deze woorden: Jezus de Nazarener, een Man Die u van Godswege aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen, die God in uw midden door Hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet,

23deze Jezus, Die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is,  hebt u gevangengenomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood.

24God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.

25Want David zegt over Hem:  Ik zag de Heere altijd voor mij, want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen.

26Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich; ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop,

27want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten en Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien.

28U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door Uw aangezicht.

Verkondiging

Zingen: ELB 388: 1, 2, 3 

Laat heel de wereld het zien,

maak de volk’ren weer blij

door de klank van zijn stem.

Heuvels en dalen breek uit!

Kom en juich, zing het luid!

Klap je handen voor Hem!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,

een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.

’t Woord van de waarheid maakt vrij.

Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,

maak gevangenen vrij,

breng de eenzamen thuis.

Heel satans bolwerk stort neer,

door ’t gebed tot de Heer,

door de kracht van het kruis.

Refrein:

Laat heel de wereld nu staan

vol ontzag voor zijn naam,

zing het lied dat Hem eert.

Wees niet meer stil, zeg het voort

tot de wereld het hoort:

Jezus regeert!

Refrein:

Danken en voorbeden

Collecten 

Slotlied: Opwekking 174 via clip YouTube

Zegen, NLB 415:3