Liturgie voor 2 april 2022

Welkom – afkondigingen

Zingen: Lied 868: 1, 2 & 5

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.

Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,

looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;

heeft u in ’t licht als op adelaarsvleuglen geheven.

Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,

Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn namen,

christenen looft Hem met Abrahams kinderen samen.

Hart wees gerust, Hij is uw licht en uw lust.

Alles wat ademt zegt: Amen.

Bemoediging & Groet

Zingen: U bent welkom (Lied 574, Opwekking)

We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten.
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is.
En we prijzen en aanbidden Hem,
Jezus, onze Heer!

Refrein:
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote koning.
Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen.
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God.
Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden.

Gebod & Gebed

Wie? Wat? Waar? – Het Paasproject

Zingen:  Onder, boven, voor en achter

Onder boven voor en achter      )

God is altijd bij mij                    )

Onder boven voor en achter      )

God is om mij heen                  ) 2x

Al vlieg ik met een vliegtuig naar een heel ver land

of vaar ik naar een eiland met een prachtig strand

al loop ik naar de buurvrouw aan de overkant

ik ben nooit in mijn eentje, want:

Onder boven voor en achter…

Al ga ik naar mijn oma met de trein en bus

of speel ik op het schoolplein met mijn broer en zus

al loop ik voor mijn moeder naar de brievenbus

God gaat altijd met me mee dus:

Onder boven voor en achter

Over belijden

Niemand leeft voor zichzelf

en niemand sterft voor zichzelf

Wij leven en sterven voor God onze Heer

aan Hem behoren wij toe

Onze Here Jezus Christus,

God de Zoon en Mensenzoon  

die zichzelf heeft laten dopen

en voor ons heeft geleden

onze zonde op zich heeft genomen

onze ziekten heeft gedragen

door te sterven aan een kruis

en op de derde dag is opgestaan uit de dood

om ons te doen delen in zijn leven,

dat is opstandingsleven,

heeft vóór zijn hemelvaart

de opdracht gegeven:

Ga dus op weg

en maak alle volken tot mijn leerlingen

en doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

en leer hen dat ze zich moeten houden

aan alles wat Ik jullie heb geleerd en opgedragen.

En houdt dit voor ogen:

Ik ben met jullie, alle dagen

tot aan de voleinding der wereld.’

Wanneer wij dan te midden van de gemeente van Christus belijdenis van ons geloof doen, dan beamen wij daarmee onze doop en leggen onze hand en daarmee ons leven in de handen van God, onze hemelse Vader.

We bevestigen daarmee dat wij leerling en volgeling van Jezus willen zijn, onze Redder en Koning, dat wij ons willen voeden met zijn Woord, en dat wij gesterkt willen worden in ons geloof en relatie met Hem door zijn Geest en door de tekenen van brood en wijn in de viering van het Heilig Avondmaal en Hem uit liefde en in gehoorzaamheid willen volgen.

Zingen: King of kings and Lord of lords

King of Kings and Lord of Lords,

glory, hallelujah
King of Kings and Lord of Lords,

glory, hallelujah

Jesus, the Prince of Peace,

glory, hallelujah
Jesus, the Prince of Peace,

            glory, hallelujah

Vragen

Vraag naar geloof :

Geloof je in God de Vader, de Almachtige,

Schepper van hemel en aarde?

Geloof je in Jezus Christus,

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer

die ontvangen is van de Heilige Geest,

geboren uit de maagd Maria,

die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

neergedaald in het rijk van de dood,

op de derde dag opgestaan van de doden,

opgevaren naar de hemel,

en zit aan de rechterhand van God,

de almachtige Vader,

vanwaar Hij komen zal om te oordelen

de levenden en de doden.

Geloof je in de Heilige Geest

Geloof je één heilige, algemene christelijke kerk,

de gemeenschap der heiligen,

vergeving van zonden,

lichamelijke opstanding uit de dood

en een eeuwig leven?

Antwoord: Ja, dat geloof ik

    Vraag naar toewijding:

Wil je Christus volgen, samen met en ondersteund door de leden van zijn Lichaam, met de gaven die Hij jou door zijn Geest schenkt en Hem belijden voor de mensen?

Antwoord: Ja, dat wil ik

Zalving & Zegening

Voorganger: Je bent een kind van God, getekend met het kruis van Christus. Wees gesterkt in jouw geloof door zijn Heilige Geest

Bemoedigingstekst voor Dave: II Timotheus 1:7-8

God heeft jou niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen.

Zegenlied: Lied 415: 1 & 2

Zegen hem Algoede,

Neem hem in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hem en geef hen licht.

Stort op onze bede,

in zijn hart uw vrede

en vervul hem met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

Vraag aan de gemeente:

Wilt u, als gemeente van Jezus Christus Dave Prins,nu hij voor Gods aangezicht en te midden van de gemeente zijn geloof heeft beleden en zijn doop hebben beaamd, hem bemoedigen bij en stimuleren in het volgen van onze Heer en Heiland, Jezus Christus?

Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij.

Zingen: Lied 415: 3

            Amen, amen, amen!                                                                         

         dat wij niet beschamen

         Jezus Christus onze Heer,

         amen, God, uw Naam ter eer!

Overhandiging belijdeniskaart

Zingen:  Mijn hulp is van U, Heer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Dankgebed & gebed om Gods Woord te verstaan

De kinderen gaan naar hun eigen samenkomst. Samen zingen wij:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God

Op Hem zijn wij gericht

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

Eerste Schriftlezing: Matteüs 21:1-11

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt, zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig.” Dan zul je ze meteen meekrijgen.’ Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is: ‘Zeg tegen vrouwe Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg.
De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel!’

Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

Zingen: Lied 438: 1 & 2

God lof! Nu is gekomen

Gods aangename tijd:

de Koning onzer dromen,

de Heer der heerlijkheid

treedt, zonder praal en pracht,

in onze wereld binnen,

om hier te overwinnen

de duivel en zijn macht.

Hij wilde zich verlagen

en daalde van zijn troon;

een ezel mag Hem dragen,

Hem sieren staf noch kroon.

Hij wil zijn koningsmacht

en majesteit verhullen,

om need’rig te vervullen

wat God van Hem verwacht.

Tweede Schriftlezing: Johannes 15: 9-16

Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.

Preek: ‘Koning!…en Vriend’

Zingen: Lied 840

Lieve Heer, Gij zegt `kom’ en ik kom, –

want mijn leven is onder de macht gesteld

van de Heer die mijn dagen en nachten telt

en de Heer zegt `kom’ en ik kom.

O mijn God, Gij zegt `ga’ en ik ga,

Gij zegt `ga’ en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,

wees de adem waaruit ik ontsta.

Want o Heer, ik zeg `kom’ en Gij komt,

ik zeg `kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Dankgebed – voorbede – Onze Vader, gezongen door Marcel & Lydia Zimmer

Onze Vader in de hemel, heilig is uw naam.

Laat uw koninkrijk spoedig komen, laat uw wil worden gedaan

in de hemel zo ook hier op aard’.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.

Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid.

Onze Vader in de hemel, geef ons daag’lijks  brood

en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij dat doen;

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het koninkrijk…

En lijd ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad.

Want van U is het koninkrijk…

Inzameling van de gaven

Slotlied (staande): Lied 150A

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daarboven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind_ren aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

beantwoord zijn liefde: leeft altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub_len het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Heenzending en zegen, beantwoord met lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

U bent allen uitgenodigd om Dave in de hal van de kerk te feliciteren.

Voorts hebt u de gelegenheid om elkaar in gebouw De Paasloë te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie/thee

Welkom!