Liturgie voor 16 april 2023 Oecumenische dienst

Openingslied GvL: 568: 1, 2, 3  – NLB: 276

Zomaar een dak boven wat hoofden

deur die naar stilte open staat.

Muren van huid, ramen als ogen

speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt

als wij er binnen gaan

om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren

vonken verleden hier gezaaid.

Namen voor Hem, dromen, signalen

diep uit de wereld aangewaaid.

Monden van aarde horen en zien,

onthouden, spreken voort

Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn.

Wonder van God, mensen in vrede,

oud en vergeten nieuw geheim.

Breken en delen, zijn wat niet kan

doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

Welkom.

Koor: De vreugde voert ons naar dit huis    NLB 280

Bemoediging en groet.

Lied: GvL: 619

Hoort hoe God met mensen omgaat,

hoe Hij zijn belofte houdt,

die de mens van den beginne

adem geeft en gaande houdt.                                               3

Hoort hoe God met mensen omgaat,

hoe Hij Adam koning schiep

die zou heersen over alles

wat Hij in het leven riep

Hoort hoe God met mensen omgaat

     hoe Hij onze Schepper is

     die ons maakt tot zijn getuigen

     dragers van zijn beeltenis.

     Hoort hoe God met mensen omgaat

     hoe Hij Noach uitzicht bood

     die Hij redde uit het water,

     uit het duister van de dood.

Hoort hoe God met mensen omgaat

     hoe Hij deed met Abraham

     die Hij nageslacht beloofde

     talrijker dan korrels zand.

Hoort hoe God met mensen omgaat

     hoe Hij Mozes riep bij naam

     die zijn volk de weg moest wijzen

     naar het land van Kanaän.

Openingsgebed.

Schuldbelijdenis.

         Mensen maken dikwijls fouten,

         steeds vergissen zij zich weer.

         Morgen doen we alles beter,

         beloven we dan keer op keer.

         Nu we dan hier allen samen zijn,

         staan we hierbij even stil.

         Want het kan heel dikwijls anders,

         met een beetje goede wil.                                                     4

         Wat we over een ander zeggen

         is dat allemaal wel waar?

         Vinden wij onszelf niet te belangrijk,

         staan we werkelijk wel klaar?

         Help ons, Heer van fouten te leren

         en al doen we dan verkeerd,

         vergeef ons dan en laat ons leven,

         zoals Uw Zoon ons heeft geleerd.

         Heer, open onze ogen en ons hart

         opdat we zouden zien en voelen

         waar het echt om gaat in ons leven.

         Laat ons in de dagelijkse dingen

         echt goed zijn voor elkaar

         en met een warm hart bij de ander zijn.

         Amen.

Genadeverkondiging.

Koor: Be Holy                                                           Mosie Lister

Gebed bij de opening van het Woord.

Kinderen gaan naar hun kindernevendienst.

we zingen het kinderlied.

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God,

op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door

en wie zich openstelt,

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt vertelt.

                                                                                              5

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar

het is voor allemaal.

1e Lezing: Psalm 23

De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn

schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb.

Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt

naar groen gras en fris water.

Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht,

zo goed is hij. Ik ben niet bang, ook al is er gevaar,

ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij,

Heer. U beschermt me,

u geeft mij moed. U nodigt mij uit in uw tempel.

U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te

drinken, meer dan genoeg.

En al mijn vijanden kunnen dat zien.

U geeft me geluk en liefde, altijd en overal.

Lied GvL: 567a:1-5  – NLB: 981

     Zolang er mensen zijn op aarde,

     zolang de aarde vruchten geeft,

zolang zijt Gij ons aller Vader,

wij danken U voor al wat leeft.       

Zolang de mensen woorden spreken,

zolang wij voor elkaar bestaan,

zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus’ naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,

Gij kleedt de bloemen op het veld,

o Heer, Gij zijt mijn onderkomen

en al mijn dagen zijn geteld.                                                 6

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,

Gij redt de wereld van de dood.

Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,

Zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,

uw liefde heeft het voortgebracht,

Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Evangelielezing: Matteüs  25:34-40 (NBV 2021)

(wij gaan staan)

Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” 

(Wij gaan zitten)

Overdenking.

Orgelspel.

Geloofsbelijdenis.

                                                                                             7

(wij gaan staan)

         Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels.

         Maar……

Allen:  Wij geloven in God, in Zijn liefde voor ons,

            in zijn geduld met ons, in zijn vermogen

            het verkeerde weg te doen, de dood te overwinnen,

            een nieuw begin te scheppen.

         Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels.

         Maar……

Allen:  Wij geloven in Jezus Christus, in zijn bewogenheid met     mensen, in zijn vermogen het kwaad te overwinnen, uit het graf op te staan, opnieuw met mensen op weg te gaan.

         Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels.

Maar……

Allen:  Wij geloven in Gods Geest, die in ons wil wonen,

die ons elke dag weer wil helpen, die bij machte is kwaad

van goed te onderscheiden,

mensen levendig te maken, mensen op pad te sturen.

         Vaak zoveel vragen, zoveel twijfels.

         Maar……

Allen:  Wij geloven in God, de schepper van nieuw leven.

  Wij geloven in Jezus, die nieuw leven openlegt.

  Wij geloven in Gods Geest, die ons leven vernieuwd.

Allen:  Wij geloven één heilige algemene en apostolische kerk.

  En wij verwachten de opstanding van de doden

  en het leven in de wereld die komt.

  Dat geloven wij.

(wij gaan zitten)                                                                             8

Koor: If ye love me                                         Thomas Tallis

Dank- en voorbeden, afgesloten met het gezamenlijk bidden van het “Onze Vader.”

     Heer, onze God, wij danken U, dat wij hier vanmorgen

     samen mochten zijn rondom Uw Woord.

     Wij zijn immers allen kinderen van één Vader.

     Zo mochten wij horen dat ons leven niet hopeloos is

     maar dat wij een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

     Maar Heer, er is zoveel nood in de wereld en om ons

     heen.

Wij bidden U, dat de mensen die voor hun toekomst

vrezen, weer vertrouwen krijgen om door te gaan.

Wij bidden voor hen, Heer, die mislukt zijn, dat ze toch

     weer nieuwe kansen krijgen.

Wij bidden voor hen, Heer, die twijfelen, dat ze niet

     vertwijfelen.

Wij bidden U, Heer, voor allen die leven in zorg en

     verdriet.

Voor allen die lijden en ziek zijn.

Wij bidden U dat zij die eenzaam zijn vriendschap

     mogen ontvangen en dat er recht gedaan mag worden

     aan allen die mishandeld worden en misdeeld.

Wij bidden U, Heer, voor alle mensen die op de vlucht zijn

     voor oorlog en onrecht.

Wij bidden U, Heer, voor mensen die getroffen zijn door natuurrampen.

                                                                                                     9

Ook bidden wij U, Heer, voor hen die het goed hebben

     dat ze toch niet hooghartig worden.

Wij bidden U voor de machtigen der aarde, dat ze hun

     kwetsbaarheid beseffen en ook de handen mogen

     vouwen en U vragen om wijsheid en leiding.

Wij bidden U Heer, voor allen die leven tussen hoop en wanhoop.

     Heer wij leggen in stilte voor U neer wat ons persoonlijk bezig houdt en wat geen ander voor ons kan zeggen.

     ……..

     Onze Vader………………………………

Lied: Opwekking 167: 1, 2, 3.

Samen in de naam van Jezus

         heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

 Heel de wereld moet het weten

 dat God niet veranderd is.

 En Zijn liefde als een lichtstraal

 doordringt in de duisternis.

 ’t Werk van God is niet te keren

 omdat Hij erover waakt,

 en de Geest doorbreekt de grenzen

 die door mensen zijn gemaakt.

                                                                                            10

 Prijs de Heer, de weg is open

 naar de Vader, naar elkaar.

 Jezus Christus, Triomfator,

 mijn Verlosser, Middelaar.

 Vader, met geheven handen

 breng ik U mijn dank en eer.

 ’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

 Jezus Christus is de Heer!

Toelichting van de Collecte. Deze collecte is bestemt voor Pater Jan van Burghsteden en Sjef van Zon.

     Hij schrijft:

Korte weergave Stichting MUTANYANA WERU.

Stichting Mutanyana Weru geeft financiële ondersteuning vanuit Nederland aan het levenswerk van pater Andre’ in Maputo, Mozambique.

Deze ondersteuning betreft momenteel 36 volwassenen, 73 eigen kinderen en 16 weeskinderen. De volwassenen zijn allemaal gehandicapten of verlaten vrouwen met eigen kinderen en daarbij opgenomen de weeskinderen.

Door de jarenlange bevrijdingsoorlog gevolgd door een burgeroorlog is Mozambique een van de armste landen ter wereld.  Ook de Corona heeft daar de laatste jaren zijn sporen achter gelaten.

De ondersteuning is de afgelopen 5 jaren sterk gericht geweest op maatschappelijke re-integratie, scholing, gezondheid en de eigenteelt van gewassen.

Daarnaast is er de laatste jaren de nodige ondersteuning geweest voor passende behuizing zodat ook daar mee de zelfstandige gezinshereniging mogelijk was.

De huidige financiële ondersteuning wordt besteed aan voeding, kleding, geneesmiddelen en scholing.

Natuurlijk zijn wij dankbaar voor eerdere ondersteuning van jullie gemeenschap en rekenen wederom op vrijgevigheid uwerzijds.

                                                                                                 11

Met hartelijke groet,

Sjef van Zon, voorzitter van St.Mutanyana Weru.

Gedicht:  Ruimte geven

Een ieder heeft  wat ruimte nodig 

zorg dat je ‘t niet ontnomen wordt 

Wees geen marionet  aan een touwtje 

Want dan kom je snel aan ruimte tekort 

Niemand is andermans bezit 

Ruimte  betekent vrij  mogen leven 

Het zal ook zeker averechts werken 

geen ruimte te kunnen géven 

Ruimtegebrek  werkt  benauwend 

Gelukkig zij die dit verstaan 

Trek je terug van teveel onbegrip 

van hen die zo door het leven gaan 

Wat ruimte voor jezelf maken 

zal  innerlijk meer  inhoud geven 

Die vrijheid in verbondenheid 

heeft iedereen nodig in het leven. 

Koor: Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven  NLB 976

Zegen en wegzending.

Slotlied: NLB 634: 1, 2.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie U zij alle eer.

Alle mens’lijk lijden hebt Gij ondergaan

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer.

                                                                                            12

Licht moge stralen in de duisternis,

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, U zij alle eer.