Liturgie voor 15 oktober 2023

Zingen vóór de dienst: Lied 919 vs 1, 2 en 4

Gij die alle sterren houdt in uw hand gevangen, Here God, hoe duizendvoud wekt Gij ons verlangen! Ach, ons hart, is verward, leer het op uw lichte hoge rijk zich richten.

Want de lichten die wij zelf aan de hemel stelden, glinstrend in het zwart gewelf, sterren, ongetelde,- al hun glans/dooft nochtans, dan is heel ons leven door de nacht omgeven.

Christus, stille vaste ster, o Gij licht der lichten, waarnaar wij van her en der onze schreden richten,- geef ons moed; / ’t is ons goed U te zien, getrouwe, uw hoog rijk t’aanschouwen.

Welkom

Intochtslied : zingen op melodie Psalm 84:

Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn, voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden, dit huis, waarin men smarten deelt, weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase; hier kan men putten nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zin lasten achterlaat.

Onze Hulp en Groet

Zingen: Lied/psalm 87 vs 3 (zie kleine aanpassing: ‘ons’ i.p.v. ‘hen’)

God zal ons zelf bevestigen en schragen en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft ons tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

Gebed om Gods ontferming, aansluitend zingend voort te zetten met Psalm/lied 33 vs 5 en 8

Vanwaar Hij woont in ’t licht verheven, ziet God op deze aarde neer. Al wat door mensen wordt bedreven, een open boek is ’t voor de Heer. Woord voor woord te lezen, is voor Hem hun wezen, want Hij vormt hun hart. Wat zij ook verzinnen/heimelijk beginnen, wordt door Hem ontward.

Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde/ uwe liefd’ ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wie wij wachten/  geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

We verwonderen ons over Gods genade door te luisteren naar en te kijken naar ‘Amazing Grace’ (29-12-2021)

Gods wil ons herinneren aan geboden uit Deuteronomium 10 vs 17-20  

Hartversterker

Gebed om Gods Geest bij het lezen en verstaan van Zijn Woord

1e Schriftlezing: Psalm 146 (BiGT)

Zingen: Lied 723 vs 2

O Heer, uw onweerstaanbaar woord drijft rusteloos de eeuwen voort wat mensen ook verzinnen. En waar de weg onvindbaar scheen mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen. Gij hebt de vaderen bevrijd en uit het diensthuis uitgeleid naar ’t land van melk en honing. Hervorm, herschep ook ons geslacht, opdat het door de wereldnacht de weg vindt naar uw woning.

2e Schriftlezing:  Johannes 14 vs 2-6 (BiGT)

Zingen: Lied 904 vs 1 en 3

Beveel gerust uw wegen, al wat u ’t harte deert, der trouwe hoed’en zegen van Hem die ’t al regeert. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan, zal ook wel wegen vinden waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen, waken, ’t is wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken dat Ge-u verwondren moet, als Hij die alle macht heeft met wonderbaar beleid geheel het werk volbracht heeft, waarom gij thans nog schreit.

Verkondiging,

Kijken naar: ‘You raise me up’ (4 februari 2011)

We belijden ons geloof.  (Apostolische Geloofsbelijdenis)

Samenzang: Lied 315 vs 1:

Heb dank, o God van alle leven, die zijt alleen Uzelf bekend, dat Gij uw woord ons hebt gegeven, uw licht en liefd-ons toegewend. Nu rijst uit elke nacht uw morgen, nu wijkt uw troost niet meer van d’aard, en wat voor wijzen bleef verborgen werd kinderen geopenbaard.

Inzameling van gaven

Dankgebed en voorbeden,

Slotlied 418 vs 2 en 3

Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, – vruchtbaar in de Heer.

Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen, zaaiend dag aan dag, zaaiend in de brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag.

Zegen, af te sluiten met Lied 425: Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, in Christus verbonden, tezamen gezonden op weg in een wereld die wacht op uw woord. Om daar in genade uw woorden als zaden te zaaien tot diep in het donkerste dal, door liefde gedreven, om wie met ons leven uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.