Liturgie 6 november 2022

WELKOM – AFKONDIGINGEN

LIED 145: 1 & 5 O Heer, mijn God, Gij Koning van ‘t heelal

BEMOEDIGING EN GROET – KLEIN GLORIA (195)

LIED 218, Zingende Gezegend (melodie: Gezang 460, Loof de Koning, heel mijn wezen)

Heer, wij zijn bijeengekomen,

mensen, overal vandaan;

Had Gij ons niet meegenomen,

niemand was hierheen gegaan.

Want wij schromen hier te komen,

volop in het Licht te staan.

Bron van liefde, zeer verheven,

Helder stralend als de zon.

Bleef uw warmte weg, maar even,

niemand die hier wezen kon –

hoogverheven Licht ten leven

dat het duister overwon!

Laat uw liefde ons bestralen,

laat het licht zijn om ons heen;

Gij vergeeft wel duizend malen

onze zonden, één voor één.

Als wij falen, weer verdwalen

schijnt uw licht, uw licht alleen!

GEBODEN & GEBED

ZINGEN: Mijn God is zo g-o-e-d

(https://www.youtube.com/watch?v=hbcdYuSPuCo)

Mijn God is zo g-o-e-d

Hij wijst mij de juiste w-e-g

ik geef Hem mijn hele h-a-r-t

Hij vult mij met Zijn l-i-e-f-d-e

Refr.

Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s

als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?”

zeg ik: “Y-e-s!” Yes!

en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer

Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer!

Ik lees in Zijn w-o-o-r-d

ik praat met Hem elke d-a-g

Hij zegt: Wandel in Mijn l-i-c-h-t

want je bent mijn lieve k-i-n-d

Refr.

Want zo is Jezus, Jezus, J-e-z-u-s

als Hij mij vraagt: “hou jij van Mij?”

zeg ik: “Y-e-s!” Yes!

en als ik deze woorden spel vergeet ik nooit meer

Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer! (2x)

Hij is de a-l-l-e-r-g-r-o-o-t-s-t-e Heer!

BIJ VERTREK VAN DE KINDEREN:

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door

En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal!

SCHRIFTLEZING: Jakobus 2:14-26

LIED 976 Ons heeft de Heer met liefde geschreven

PREEK: ‘Geloof…en werken!’

Tekst: Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. (Efeziërs 2:10)

LIED 973 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor

VIERING HA

INSTELLINGSWOORDEN

ZINGEN: LIED 34b Ik geloof in God de Vader

ZINGEN TIJDENS DE VIERING: Lied 375

DANKGEBED & VOORBEDE – ONZE VADER

COLLECTE

LIED 903: 1, 2 & 6 Zou ik niet van harte zingen

ZEGEN, beantwoord met Lied 415:3

Amen, amen, amen,

dat wij niet beschamen

Jezus Christus, onze Heer,

Amen, God, uw Naam ter eer