Zondagsnieuws voor 30 april 2023

Kerkdienst zondag 30 april 2023 

Paasloo:  9.30 uur Voorganger Ds. E. Fokkema, Twello

Collectes: 1 Diaconie; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Hans Bult

Zondagsschool: Janine Damhuis

Kerkdienst zondag 7 mei 2023 

Oldemarkt:  9.30 uur Voorganger Mw. H. Kramer-de Jong. Koffiedrinken na de dienst, ook tienerdienst.

Collectes: 1 Project 10 27; 2College van kerkrentmeesters; Uitgang: instandhouding gebouwen. 

Livestream: Sjaco Bouwer

Zondagsschool: Annie Prins

Jubileum

Vrijdag 5 mei, vieren de heer en mevrouw Timmerman uit Tuk, dat zij al 64 jaar met elkaar verbonden zijn door het huwelijk. Van harte gefeliciteerd met deze bijzondere dag en Gods zegen toegewenst.

Oppasdienst

Graag willen we weer de oppasdienst opstarten op de zondagmorgen, omdat hier een groeiende behoefte naar is. We zijn op zoek naar gemeenteleden, jong en oud, die af en toe willen oppassen in de Ontmoeting of gebouw de Paasloë tijdens de kerkdienst. Als u zich hiervoor wilt inzetten, kunt u zich opgeven bij de scriba. (scriba@hgop.nl of 06 22 14 24 55) We hopen genoeg mensen te vinden om een rooster te kunnen maken. Vele handen maken licht werk. Bedankt, ook namens de ouders!

Vrijwilligers gevraagd

In de zomermaanden, van 7 juni t/m 30 augustus, worden de kerken van Oldemarkt en Paasloo opengesteld op de woensdagen van 11.00 t/m 15.00 uur.

Ook worden de kerken weer opengesteld tijdens de Landelijke Open Monumentendag in september.

We zijn nog op zoek  naar een aantal vrijwilligers. Voelt u/jij zich aangesproken om een paar uurtjes als gastvrouw of gastheer op te treden, dan kunt u/jij zich hiervoor opgeven bij Mijntje Veenstra tel: 06 13931052

Vakantie ds. Jans

Komende week heeft ds. Jans vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de ouderlingen.

Diaconie en Kerkrentmeesters

U kunt uw bijdragen overmaken op de onderstaande bankrekeningnummers. Voor de Diaconie is het rek.nr: NL92RABO0361230958 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. Voor de Kerkrentmeesters is het rek.nr.: NL23RABO0139001611 t.n.v. de Herv. Gem. Oldemarkt-Paasloo. 

Voor onze administratie zou het fijn zijn, wanneer u geld overmaakt naar de Kerkrentmeesters of naar de Diaconie, u bij de overboeking aangeeft of het om collectegeld, een gift of kerkbalans gaat. Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. Namens de diaconie en CvK.

Agenda

Maandag 1 mei: Vergadering Kerkrentmeesters in de Ontmoeting. Aanvang 20.00 uur

Woensdag 3 mei: Bidstond in de Ontmoeting. Aanvang 9.00 uur

Gezamenlijk nieuws Protestantse Gemeente Oldemarkt en Hervormde Gemeente

Agenda

Maandag 1 mei:          Bijbellezing Landerijen. Aanvang 19.00 uur.

Bijbellezing Landerijen

Op maandagavond 1 mei a.s., is er weer de oecumenische Bijbellezing in de Landerijen. De aanvang is 19.00 uur. Een ieder is hierbij van harte welkom. De volgende data dit seizoen zijn: maandag 15 mei en maandag 12 juni. 

Dodenherdenking 4 mei 2023, “It Petgat” te Blesdijke.

Graag willen wij jullie erop attent maken dat wij als Israëlwerkgroep op 4 mei a.s. een herdenking willen houden bij het monument voor het voormalig strafkamp It Petgat, aan de Nijksweg te Blesdijke. In 1942 zijn daar Joodse dwangarbeiders weggevoerd en via kamp Westerbork uiteindelijk vergast in Auschwitz. Vrijwel niemand van de ca. honderd Joden die in Blesdijke zaten, overleefde. Wij vinden het belangrijk om deze herdenking in leven te houden zodat het niet vergeten wordt wat voor gruwelijks daar gebeurt is. Volwassenen en kinderen zijn hierbij van harte uitgenodigd. Een ieder die met ons mee wil gaan wordt rond 19.30 uur verwacht bij “ de Ontmoeting”. Na de plechtigheid nodigen wij jullie uit om met ons mee te gaan naar “de Ontmoeting” voor een kopje koffie/thee of limonade.