Liturgie voor Hemelvaartsdag

Welkom, mededelingen
Intochtslied psalm 119:31
Votum, groet

Inleidende woorden

Zingen psalm 119:32-33
Gebed

Lezing 2 Koningen 2:1-15
Zingen 667:1, 2 Hij leeft
Lezing Lucas 24:49-53 en Hebreeën 9:24-28
Zingen 667:3, 4

Overdenking

Zingen 667:5, 6

Gebeden

Inzameling gaven
Slotlied 666 De Heer is opgetogen
Zegen