Liturgie voor 8 oktober 2023

Tijdens deze dienst mogen we Wilfred Koers bevestigen als diaken. Voorts nemen een aantal ambtsdragers afscheid te weten ouderling Lubbert Buijert en diakenen Johannes van der Veen en Femmie Minnema-Hetebrij. En Hendrik Elgersma blijft voor een tweede termijn aan als ouderling kerkrentmeester – dank daarvoor!  Wij bidden om een gezegende dienst.

Voor de dienst Lied 362: 1,2 en 3 

Welkom en mededelingen

Zingen: Lied 117a

Gij volken, loof Uw God en Heer

wilt Hem het loflied zingen

Laat de fonteinen van zijn eer

in ieder hart ontspringen

omdat Hij U verkoren heeft

omdat Hij U genade geeft

door Christus, halleluja!

Hoe groot is zijn barmhartigheid

voor allen allerwege,

zijn waarheid en zijn tederheid

als overvloed van regen.

Zijn liefde duurt in eeuwigheid,

en geeft om niet de zaligheid.

Zingt, zingt Hem, halleluja!

Bemoediging en groet, beantwoord met Lied 195 (‘Klein Gloria’)

Ere zij de Vader en de Zoon

en de Heilige Geest,

als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Zingen: Lied 975

Jezus roept hier mensen samen

die in woord, gebed en lied

Gods aanwezigheid beamen,

geen belofte gaat te niet.

Prijs nu God, die goed en trouw is,

prijs de Zoon, die mensen kent,

prijs de Geest die als de Trooster

zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons tot de ander,

Zo verschillend als wij zijn,

Ras of huidskleur, rangen, standen –

Jezus trekt geen scheidingslijn.

Ga met vrienden en met vreemden,

Ga met mensen, groot en klein,

Ga met zaligen en zoekers,

Die op zoek naar waarheid zijn

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Bevestiging van Wilfred Koers

Over de ambten

In het vergaderen en onderhouden van zijn Lichaam, de kerk,

maakt onze Heer Jezus Christus gebruik

van de dienst van mensen, aan wie Hij in de gemeente

een bijzondere taak heeft toevertrouwd.

Hun ambtswerk is bedoeld om de gelovigen

toe te rusten tot getuigenis en dienst in de wereld

en tot opbouw van het lichaam van Christus.

Zij mogen dit werk verrichten,

ziende op Hem,

die niet gekomen is om zich te laten dienen

maar om te dienen.

Deze dienstbaarheid in Christus’ Naam

krijgt een duidelijke gestalte in het ambt van de diakenen.

Vanouds hebben zij de taak om de tafels te bedienen

met inachtneming van het Woord van God,

dat de behoeftigen niet beschaamd worden.

Zij zamelen de gaven van de gemeente in

om allen, die hulp nodig hebben

– binnen of buiten de kerk, dichtbij of veraf –

te doen delen in de liefde van Christus.

Metterdaad en biddenderwijs komen zij op

voor het recht van de arme, die om hulp roept

de ellendige en wie geen helper heeft.

Zo zullen zij bevorderen

dat armen en rijken elkaar ontmoeten,

want allen zijn zij schepselen van de Heer.

Aan deze verbondenheid met alle mensen

en met heel de schepping

herinneren zij ons telkens weer

als zij brood en beker bij ons doen rondgaan

wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren

en wij de dood van de Heer verkondigen,

totdat Hij komt.

En zoals de oudsten in Israël

het volk vertegenwoordigden

en tegelijk opzicht hadden over het volk van God,

zo worden in de gemeente van Christus

de ouderlingen aangesteld

om de gemeente te houden aan haar roeping:

een koninkrijk van priesters

en een heilig volk te zijn.

Door op te treden als vertrouwenspersoon

en geweten van de gemeente in deze tijd

bemoedigen zij hun broeders en zusters, jong en oud,

in de navolging van Christus onze Heer.

En aan daartoe in het bijzonder aangewezen ouderlingen,

de ouderling-kerkrentmeesters, is de taak toevertrouwd

om zorg te dragen voor de materiele belangen van de gemeente,

voor zover van niet-diaconale aard.

Er is verscheidenheid in genadegaven

maar het is dezelfde Heer;

er is verscheidenheid in bedieningen,

maar het is dezelfde Heer;

en er is verscheidenheid in werkingen,

maar het is dezelfde God,

die alles in allen werkt.

Dient elkaar daarom

een ieder naar de genadegaven

en roeping die hij heeft ontvangen,

als goede rentmeesters

over de velerlei genade Gods,

tot heil van allen

en tot eer van onze drie-enige God:

Vader, Zoon en Heilige Geest.

Een belijdenislied: Lied 412: 1 & 3

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.

Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.

U zingen alle heem’len, serafs, machten, tronen,

onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:

Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,

wiens grootheid aard’ en hemel heerlijk openbaren!

U, Vader, U zij lof op een verhoogde troon!

Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.

Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,

ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.

U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;

U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

Bevestiging en zegening

Vragen

Beste broeder Koers: Nu wij over gaan tot jouw bevestiging in het ambt van diaken mag je aan allen hier aanwezig laten horen, dat je in geloof jouw dienst aanvaardt. Ik verzoek jou daarom in alle oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen:

Ten eerste: Geloof je, dat God zelf jou door zijn Gemeente tot dit ambt geroepen heeft?

Ten tweede: Aanvaard je de Heilige Schrift, bij het licht waarvan wij leven, als Woord van God en enige regel van het geloof zodat je ook verwerpt en daadwerkelijk wilt tegenstaan al wat daarmee strijdig is?

Ten derde: Beloof je jouw ambt trouw te bedienen, met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op je weg brengt; beloof je geheim te houden wat vertrouwelijk tot jou gekomen is en beloof je je ambt getrouw te vervullen?

Wat is daarop jouw antwoord?

Zegening & bemoediging

Tekst ter bemoediging: Spreuken 3:21,22

‘Mijn zoon, streef naar bedachtzaamheid en wijs beraad, verlies die nooit uit het oog. Ze zullen een bron van leven voor je zijn, een sieraad om je hals’

Staande zingen we het zegengebed: Lied 415: 1 & 2

Zegen hem, Algoede,

neem hem in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hem en geef hem licht.

Stort op onze bede,

in zijn hart uw vrede,

en vervul hem met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

Vraag aan de gemeente (gemeente staat)

Voorganger:

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Nu broeder Wilfred Koers bevestigd is als diaken, belooft u hem ook als zodanig in uw midden te aanvaarden, zoals dat van de Gemeente van Jezus Christus verwacht mag worden, hem te omringen met uw meeleven, en hem te dragen in uw gebeden?

Wat is daarop uw antwoord?

Gemeente: ‘Ja, dat beloven wij.’

Als bevestiging op ons antwoord zingen we Lied 415: 3

   Amen, amen, amen!

   Dat wij niet beschamen

   Jezus Christus onze Heer,

   amen, God, uw naam ter eer!

Voorganger:

De almachtige God en Vader van onze Here Jezus Christus geve jou door zijn Heilige Geest zijn blijvende genade, zijn kracht, zijn liefde, zijn vrede, zijn geduld, zijn vrijmoedigheid en zijn vreugde en al de gaven die je nodig hebt in dit ambt, opdat je jouw dienst in dit ambt getrouw en met vrucht mogen vervullen.

In de Naam van de Drie-enige God

die leeft en regeert tot in eeuwigheid,

          Vader, Zoon en Heilige Geest.

          Amen.

Een woord van dank, bevestiging en zegen voor hen die aanblijven voor een volgende termijn en we nemen afscheid van Lubbert Buijert als ouderling en Johannes van der Veen en Femmie Minnema als diaken.

Zingen: Lied 973

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor,

Te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord,

En op te vangen wie zijn thuis verloor,

halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet,

Te helpen wie geen helper had ontmoet:

Wie dorst of honger wordt getroost, gevoed,

halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond,

Om op te komen voor wie is verstomd,

Voor wie gevangen zit of is gewond,

Halleluja.

roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn,

Gerechtigheid en vrede, brood en wijn,

Uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn.

Halleluja!

Dankgebed en overgang naar de dienst van het Woord

Bij vertrek van de kinderen naar kindernevendienst zingen we:

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Op Hem zijn wij gericht.
 
Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal!

Schriftlezing: Efeziërs 1:3-23

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in onze eenheid met Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend.

In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons uitgekozen om heilig en zuiver voor Hem te staan, en vol liefde heeft Hij ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om door Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.

In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

In Hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld, in overeenstemming met zijn voornemen, dat wij, die reeds onze hoop op Christus gevestigd hebben, zouden bestaan tot eer van Gods grootheid.

In Hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding – in Hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid.

Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de Geest schenken die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God Hem opwekte uit de dood en Hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.

Preek: ‘Verlicht en vervuld’ Onze rijkdom in Christus

Zingen: Lied 912

Neem mijn leven, laat het, Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot Uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van Uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer’, mijn lippen rein, dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan U onthoud.

Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in Uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot Uwe troon, dat Uw Heil’ge Geest er woon’.

Neem ook mijne liefde, Heer’, ‘k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd!

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven.

Slotlied (staande): Lied 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daar boven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind_ren aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

beantwoord zijn liefde: leeft altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub_len het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Heenzending en zegen, beantwoord met 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal!