Liturgie voor 7 juli 2024

Hartelijk welkom in deze doopdienst!

In deze dienst wordt gedoopt

Elia Dinand Mazereeuw

geboren op 13 maart 2024

Zoon van Pieter Mazereeuw en Christel Dalhuisen

broertje van Daniël

Welkom – afkondigingen

Zingen: Lied 218, Evangelische Liedbundel

Samen in de naam van Jezus

heffen wij een loflied aan,

want de Geest spreekt alle talen

en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken

naar het plan van onze Heer.

Samen zingen en getuigen,

samen leven tot Zijn eer.

Heel de wereld moet het weten

dat God niet veranderd is.

En zijn liefde als een lichtstraal

doordringt in de duisternis.

’t Werk van God is niet te keren

omdat Hij erover waakt,

en de Geest doorbreekt de grenzen

die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open

naar de Vader, naar elkaar.

Jezus Christus, Triomfator,

mijn Verlosser, Middelaar.

Vader met geheven handen

breng ik U mijn dank en eer.

’t Is uw Geest die mij doet zeggen:

Jezus Christus is de Heer.

Stil gebed – Bemoediging & Groet

Zingen: ‘k Heb Jezus nodig

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven,

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken, ‘

k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Over de doop

De Here Jezus gaf aan zijn Gemeente de opdracht: “Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

We mogen God danken en loven, die ons onze kinderen schenkt en ons met hen in zijn liefde wil bewaren. Want als wij onze kinderen laten dopen, is het eerste waar wij uiting aan willen geven onze dankbaarheid tegenover God. Er is vreugde in ons, dat er een mens ter wereld is gekomen. Wij weten echter ook dat het mens-zijn van alle kanten bedreigd wordt, van buitenaf en van binnenuit. In onze zorg hierover is het voor ons een vertroosting en een verdieping van onze vreugde, dat wij en onze kinderen gedoopt mogen worden. Het mag als teken en bevestiging worden gezien van Gods liefde en genade in Christus, van een leven in verbondenheid met Christus en de gemeenschap van Christus, zijn Gemeente. Ook mogen we de doop zien als het bad van reiniging en geboorte: reiniging  van zonde en geboorte tot een leven in overgave aan en liefde voor Christus. En wat als een zaadje begint, mag uitgroeien tot een boom die vrucht draagt voor Gods Koninkrijk.

Wij dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want:

– Wij geloven in God als onze Vader, die ons in Zijn genade, bewezen in Zijn Zoon, altijd blijft zien en liefhebben als Zijn kinderen. 

– Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en Zijn leven voor ons heeft gegeven opdat wij door Hem en in Hem opstaan tot een nieuw en eeuwig leven met Hem, in hemel en op aarde.

– Wij geloven in de Heilige Geest, die ons dagelijks wil vernieuwen naar het beeld van Christus, ons wil leiden in alle waarheid en onze ogen wil openen voor de werkelijkheid van en uitzicht op het Koninkrijk van God.

Op dit geloof is de kerk gebouwd. Zo worden wij in de doop door God geroepen tot gehoorzaamheid, tot geloof, hoop en liefde tegenover God en tegenover elkaar. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven voor God, onze Heer; Hem behoren wij toe.

Elliot wordt binnengebracht. Ondertussen luisteren wij naar het zegenlied Barocha door Eden’s Bridge

Moge de Heer jouw zegenen en beschermen,

moge de Heer het licht van zijn gelaat over jouw doen schijnen

en jouw genadig zijn,

moge de Heer jou zijn gelaat toewenden en jou vrede geven.”

Doopvragen

Beste Pieter en Christel, jullie hebben jullie zoon naar deze kerk gebracht om hem te leggen in de handen van God. Het is jullie verlangen dat hij zal opgroeien in het geloof, gehoor gevend aan het Evangelie, in de kracht van de opstanding Christus zal leren volgen, en dat hij deel zal krijgen aan het leven, het geluk en de vrede die God in Christus aan mensen wil schenken, in dit leven en over de grens van de dood heen.

En, nu jullie gehoord hebben wat de doop van jullie zoon naar ons christelijk geloof mag betekenen, verzoek ik jullie in alle oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen:

– Ten eerste: Geloof je dat het Evangelie, de blijde boodschap van Gods liefde en genade zoals dat in het Oude en Nieuwe Testament is opgeschreven en door de kerk in de artikelen van het geloof wordt beleden, voor ons de weg ten leven is?

– Ten tweede: Geloof je, dat jullie zoon die net als wij in zowel in liefde als in zonde en gebrokenheid is ontvangen en geboren, in Christus aangenomen en geheiligd wordt en als teken daarvan gedoopt mag worden in de Naam van de Drie-enige God, die zegt: “Jij mag mijn kind zijn”?

– Ten derde: Beloof je jullie zoon bij het opgroeien, verbonden met en gesterkt door de Gemeente van Christus, het Evangelie van Jezus Christus te zullen doorgeven en voorleven, opdat hij zijn doop zal willen gaan beamen, Jezus Christus zal willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Antwoord van doopouders: Ja, dat geloof ik en beloof ik

Doop & zegening

We gaan over tot doop en zegening – de kinderen uit de kerk mogen  naar voren komen

Dooptekst voor Elia Dinand Mazereeuw, ‘Elliot’:

Johannes 10:14-15: Jezus zegt: “Ik ben de Goede Herder. Ik ken jou en jij mag mij kennen, zoals de Vader mij kent en Ik de Vader ken”

Staande zingen we een zegenbede: Lied 415: 1 & 2

Zegen hem Algoede,

Neem hem in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hem en geef hem licht.

Stort op onze bede,

in zijn hart uw vrede

en vervul hem met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

Vraag aan de gemeente:

Wilt u, als gemeente van Jezus Elia Dinand Mazereeuw ontvangen in uw midden, en naar vermogen het Evangelie van Jezus Christus aan hem helpen doorgeven en voorleven, opdat hij zijn doop zullen willen leren beamen en onze Heer wil leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij.

Zingen: Lied 415: 3:

Amen, amen, amen!    

dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw Naam ter eer!

Overhandiging doopkaart en doopkaars en van het presentje van de kinderen van de kindernevendienst.

Dankgebed

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Eerste Schriftlezing: I Koningen 1:32-40

Toen beval koning David: ‘Laat de priester Sadok, de profeet Natan en Benaja, de zoon van Jojada, hier komen.’ Zij kwamen naar de koning toe en deze zei: ‘Roep mijn hovelingen bijeen, laat mijn zoon Salomo op mijn eigen muildier rijden en begeleid hem naar de Gichonbron. Daar moeten de priester Sadok en de profeet Natan hem zalven tot koning van Israël. Blaas vervolgens op de ramshoorn en roep: “Leve koning Salomo!” Trek dan in zijn gevolg de stad weer binnen. Als hij hier aangekomen is, zal hij plaatsnemen op mijn troon en in mijn plaats koning zijn. Hem wijs ik aan als vorst over Israël en Juda.’ Benaja antwoordde de koning: ‘Zo zij het! Moge de HEER, de God van mijn heer en koning, uw woorden bekrachtigen. Moge de HEER Salomo terzijde staan zoals Hij mijn heer en koning terzijde heeft gestaan, en moge Hij zijn troon nog machtiger maken dan de troon van mijn heer, koning David.’ De priester Sadok, de profeet Natan en Benaja met de Keretieten en Peletieten begeleidden Salomo, die op het muildier van koning David reed, naar de Gichonbron. De priester Sadok nam de hoorn met olie, die hij uit het heiligdom had meegenomen, en zalfde Salomo. Toen werd er op de ramshoorn geblazen en iedereen riep: ‘Leve koning Salomo!’ De hele menigte volgde hem terug naar het paleis. Ze bliezen op schalmeien en juichten zo luid, dat de aarde ervan dreunde..

Tweede Schriftlezing: Efeziërs 3:14-21

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van de volheid van God.

Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan Hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, van geslacht op geslacht, tot in alle eeuwigheid. Amen

Preek: ‘Gedoopt – Gezalfd – Gezegend

Zingen: Lied 653: 1, 2 5 & 6

1

U kennen, uit en tot U leven,

Verborgene die bij ons zijt,

zolang ons ’t aanzijn is gegeven,

de aarde en de aardse tijd,

o Christus, die voor ons begin

en einde zijt, der wereld zin!

2

Gij zijt het brood van God gegeven,

de spijze van de eeuwigheid;

Gij zijt genoeg om van te leven

voor iedereen en voor altijd.

Gij voedt ons nog, o hemels brood,

met leven midden in de dood.

5

Gij zijt het water ons ten leven;

de bronnen van de eeuwigheid

zijn ons ter lafenis gegeven,

zijn doorgebroken in de tijd.

O Gij, die als een bron ontspringt

in elk die tot U komt en drinkt.

6

O Christus, ons van God gegeven,

Gij tot in alle eeuwigheid

de weg, de waarheid en het leven,

Gij zijt de zin van alle tijd.

Vervul van dit geheimenis

uw kerk die in de wereld is.

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Slotlied: Lied 858

1

Vernieuw in ons, o God

uw liefde, lentelicht.

Herstel ons naar uw beeld en strijk

het kwaad uit ons gezicht.

2

Beadem ons, o Geest,

met wonderlijke kracht,

dan opent zich het leven weer,

een bloem in volle pracht.

3

Geef ons, o Christus, deel

aan levenslang geluk.

Gedoopt in U, een nieuw bestaan

dat slaat geen dood meer stuk.

4

Drie-enig God, vervul

wat U ons hebt beloofd,

na al ons zoeken U te zien,

dan staan wij oog in oog!

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 425, Nieuwe Liedboek

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Gezegende zondag!