Liturgie voor 3 september

Hartelijk welkom in deze doopdienst!

In deze dienst worden gedoopt:

FERRON REINIER JOHANNES HAKVOORT

geboren op 11 april 2023

Zoon van Ferdinand & Daniëlle Hakvoort – van den Berg

broertje van Benthe

THIJN HENDRIK WALLINGA

geboren op 8 juli 2023

zoon van Hendrik & Marlies Wallinga – Hakvoort

broertje van Niek & Marlin

Welkom – afkondigingen

Zingen: Lied 413

1

Grote God, wij loven U,

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert Uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid.

2

Alles wat U prijzen kan,

U, de Eeuw’ge, Ongeziene,

looft uw liefd’ en zingt ervan.

Alle eng’len, die U dienen,

roepen U nooit lovensmoe:

Heilig, heilig, heilig toe!

3

Heer, ontferm U over ons,

open uwe Vaderarmen,

stort uw zegen over ons,

neem ons op in uw erbarmen.

Eeuwig blijft uw trouw bestaan

laat ons niet verloren gaan.

Stil gebed – Bemoediging & Groet

Zingen: ‘k Heb Jezus nodig

‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven,

‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken,

‘k Heb Hem nodig, dag aan dag.

‘k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m’n handel, in m’n wandel,

in m’n slapen en ontwaken, ‘

k wil Hem volgen, dag aan dag.

Gebed om Gods Tegenwoordigheid

Over de doop

De Here Jezus gaf aan zijn Gemeente de opdracht: “Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en leer hen dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.”

We mogen God danken en loven, die ons onze kinderen schenkt en ons met hen in zijn liefde wil bewaren. Want als wij onze kinderen laten dopen, is het eerste waar wij uiting aan willen geven onze dankbaarheid tegenover God. Er is vreugde in ons, dat er een mens ter wereld is gekomen. Wij weten echter ook dat het mens-zijn van alle kanten bedreigd wordt, van buitenaf en van binnenuit. In onze zorg hierover is het voor ons een vertroosting en een verdieping van onze vreugde, dat wij en onze kinderen gedoopt mogen worden. Het mag als teken en bevestiging worden gezien van Gods liefde en genade in Christus, van een leven in verbondenheid met Christus en de gemeenschap van Christus, zijn Gemeente. Ook mogen we de doop zien als het bad van reiniging en geboorte: reiniging  van zonde en geboorte tot een leven in overgave aan en liefde voor Christus. En wat als een zaadje begint, mag uitgroeien tot een boom die vrucht draagt voor Gods Koninkrijk.

Wij dopen in de Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Want:

– Wij geloven in God als onze Vader, die ons in Zijn genade, bewezen in Zijn Zoon, altijd blijft zien en liefhebben als Zijn kinderen. 

– Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, die mens is geworden en Zijn leven voor ons heeft gegeven opdat wij door Hem en in Hem opstaan tot een nieuw en eeuwig leven met Hem, in hemel en op aarde.

– Wij geloven in de Heilige Geest, die ons dagelijks wil vernieuwen naar het beeld van Christus, ons wil leiden in alle waarheid en onze ogen wil openen voor de werkelijkheid van en uitzicht op het Koninkrijk van God.

Op dit geloof is de kerk gebouwd. Zo worden wij in de doop door God geroepen tot gehoorzaamheid, tot geloof, hoop en liefde tegenover God en tegenover elkaar. Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven voor God, onze Heer; Hem behoren wij toe.

De dopelingen worden binnengebracht Wij zingen Lied 426, Evangelische Liedbundel

Heer ik kom tot U; neem mijn hart, verander mij,

als ik U ontmoet vind ik rust bij U.

Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,

trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.

Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.

Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;

dan zweef ik op de wind, gedragen door uw Geest

en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw schoonheid zien

en uw liefde voelen, diep in mij.

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan

en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

(Refrein)

Doopvragen

Beste Hendrik en Marlies, Ferdinand en Daniëlle, jullie hebben jullie zoon naar deze kerk gebracht om hem te leggen in de handen van God. Het is jullie verlangen dat hij zal opgroeien in het geloof, gehoor gevend aan het Evangelie, in de kracht van de opstanding Christus zal leren volgen, en dat hij deel zal krijgen aan het leven, het geluk en de vrede die God in Christus aan mensen wil schenken, in dit leven en over de grens van de dood heen.

En, nu jullie gehoord hebben wat de doop van jullie zoon naar ons christelijk geloof mag betekenen, verzoek ik jullie in alle oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen:

– Ten eerste: Geloof je dat het Evangelie, de blijde boodschap van Gods liefde en genade zoals dat in het Oude en Nieuwe Testament is opgeschreven en door de kerk in de artikelen van het geloof wordt beleden, voor ons de weg ten leven is?

– Ten tweede: Geloof je, dat jullie zoon die net als wij in zowel in liefde als in zonde en gebrokenheid is ontvangen en geboren, in Christus aangenomen en geheiligd wordt en als teken daarvan gedoopt mag worden in de Naam van de Drie-enige God, die zegt: “Jij mag mijn kind zijn”?

– Ten derde: Beloof je jullie zoon bij het opgroeien, verbonden met en gesterkt door de Gemeente van Christus, het Evangelie van Jezus Christus te zullen doorgeven en voorleven, opdat hij zijn doop zal willen gaan beamen, Jezus Christus zal willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Wat is daarop jullie antwoord?

Doopgebed, doop & zegening

We gaan over tot doop en zegening – de kinderen uit de kerk mogen  naar voren komen

Dooptekst voor Ferron Reinier Johannes Hakvoort: Psalm 37: 4,5

‘Zoek je geluk bij de Heer, dan zal Hij je geven de verlangens van je hart; leg je leven in de handen de Heer en vertrouw op Hem.’

Dooptekst voor Thijn Hendrik Wallinga: Johannes 7:37, waar Jezus zegt: Kom tot Mij als je dorst hebt en drink: Rivieren van levend water zullen uit je hart stromen door het geloof in Mij’

Staande zingen we een zegenbede: Lied 415: 1 & 2

Zegen hen Algoede,

Neem hen in uw hoede

en verhef uw aangezicht

over hen en geef hen licht.

Stort op onze bede,

in hun hart uw vrede

en vervul hen met de kracht

van uw Geest bij dag en nacht.

Vraag aan de gemeente:

Wilt u, als gemeente van Jezus Christus Ferron Reinier Johannes Hakvoort  en Thijn Hendrik Wallinga ontvangen in uw midden en het Evangelie van Jezus Christus aan hen helpen doorgeven en voorleven, opdat zij hun doop zullen willen leren beamen en onze Heer zullen willen leren liefhebben en volgen in de kracht van zijn Heilige Geest?

Antwoord van de gemeente: Ja, dat beloven wij.

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!    

dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw Naam ter eer!

Overhandiging van de doopkaart en de doopkaars en van het presentje van de kinderen van de kindernevendienst.

Dankgebed

De dopelingen worden weggebracht en de kinderen gaan naar de kindernevendienst

Wij zingen: Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht

Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.


Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
Het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

Eerste Schriftlezing: Matteus 4:18-25

Toen Hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zij tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers., Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden Hem.

Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en kwaal onder het volk. Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië. Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden werden bij Hem gebracht. En Hij genas hen. En grote groepen mensen volgden Hem, uit Galilea en Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant van de Jordaan.

Preek: Jezus volgen

Zingen: Lied 840

Lieve Heer, Gij zegt kom en ik kom,

want mijn leven is onder de macht gesteld

van de Heer die mijn dagen en nachten telt

en de Heer zegt kom en ik kom.

O mijn God, Gij zegt ga en ik ga,

Gij zegt ga en ik ga, laat mij niet alleen,

wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen,

wees de adem waaruit ik ontsta.

Want o Heer, ik zeg kom en Gij komt,

ik zeg kom en Gij komt en uw bloed wordt wijn

en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn

en uw naam wordt een lied in mijn mond.

Dankgebed – voorbeden – Onze Vader

Collecte. Tijdens de collecte hoort u Lied 939, bundel Opwekking, (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht)

Slotlied:  Lied 150a

Geprezen zij God! Gij engelenkoor

dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!

Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,

die allen daar boven tot dankzegging riep.

Geprezen zij God! Gij allen op aard,

aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt.

Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.

beantwoord zijn liefde: leeft altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft

nu zingen voor Hem die alles ons geeft.

Laat jub’len het orgel, laat harp en trompet

de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd

aan Hem die altijd ons helpt en geleidt

Om zijn goede schepping, om hemels genot,

zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

Heenzending en zegen, beantwoord met Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Gezegende zondag!