Liturgie voor 29 januari 2023 avonddienst

Welkom, bemoediging en groet

Lofprijzing

– Opw 167 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan

Gebed

Bemoediging en Aanbidding

– Opw 558 Voor uw grote naam

– Opw 372 U verzadigt mij met uw liefde, Heer

– Opw 308 O laat Gods Zoon je thans omhullen

Lezing 1 Johannes 2:18-29

Verkondiging

Samenzang

– Opw 121 De Here is mijn herder

Dienst van gebeden

– Dankzegging

– Persoonlijke voorbede

Dankgebed

Slotlied

– Opw 486 Ga dan in zijn naam

Wegzending en zegen

LIEDTEKSTEN:

OPW 167 Samen in de naam van Jezus

1. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot Zijn eer.

2. Heel de wereld moet het weten dat God niet veranderd is;
en zijn liefde als een lichtstraal, doordringt in de duisternis.
‘t Werk van God is niet te keren, omdat Hij er over waakt.
En de Geest doorbreekt de grenzen, die door mensen zijn gemaakt

3. Prijs de Heer, de weg is open, naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator, mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen breng ik U mijn dank en eer.
‘t Is uw Geest die mij doet zeggen: Jezus Christus is de Heer!

OPW 558 Uw grote naam

1. Wij zijn als adem, U was er altijd,
Heer van de eeuwen, God van de tijd.
Wij zijn hier even, U bent voor eeuwig,
heersend met liefde en majesteit.

Refrein:
Heilig, heilig, Heer God almachtig,
waardig is het bloed van het Lam.
Hoogste eer, aanbidding en glorie
voor uw grote naam, voor uw grote naam.

2. Wij zijn gebroken, U bent de Maker,
Jezus, Verlosser, die ons bevrijdt.
U bent ons lied, Heer, wij zullen zingen,
juichen voor eeuwig in heerlijkheid.

Refr. (2x)

OPW 372 U verzadigt mij met u liefde Heer

Refrein:

U verzadigt mij met uw liefde, Heer.
U vervult mij met uw Geest.
Wat een rijkdom om van U te zijn.
O Heer, mijn God, wat bent U groot.

1. U bent de Herder die mijn ziel geneest.
Een Vader die mij overvloedig geeft.
Een schuilplaats waar ik telkens vrede vind.
O Heer, mijn God, ik ben uw kind.

Refr.

2. U kent mijn wezen en wat in mij leeft.
U bent het die mij hoop en toekomst geeft.
Uw hand leidt mij zodat ik leven vind.
O Heer, mijn God, ik ben uw kind.

Refr.

OPW 308 O laat Gods Zoon je thans omhullen

O laat Gods Zoon je thans omhullen

met zijn liefde en zijn Geest.

Laat je hart en ziel gevuld zijn door de Heer.

O geef Hem alles wat je vasthoudt

en zijn Geest zal als een duif

op je leven dalen met godd’lijke kracht.

Refrein:

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

O kom en zing dit lied met blijdschap,

met een hart vol van vreugd.

Hef je handen in aanbidding naar omhoog.

O geef Hem al je pijn en moeite

en de jaren van verdriet

en nieuw leven vangt dan aan in Jezus’ naam.

Refrein:

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

Jezus, o Jezus, kom en vul ons hart.

OPW 121 De Here is mijn herder

1. De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets.
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.
Hij voert mij aan rustige wateren.
Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in rechte sporen om zijns naams wil.

2.Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis,
ik vrees geen kwaad want Gij zijt bij mij.
Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen.

3 Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen,
al de dagen van mijn leven.
Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

De Here is mijn herder

OPW 486 Ga dan, in Zijn naam

1. Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden,

vrij door wat Hij heeft volbracht;

Heilige priesters, een licht voor de volken,

één in zijn Geest, vol van zijn kracht.

Refrein:

Ga dan in zijn naam,

Verkondig Jezus’ naam.

Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht

en verkondig Jezus,

Redder, Verlosser en Heer.

2. En terwijl duizenden dwalen in ’t duister

slapen wij hier in het licht;

Jezus beveelt ons discipelen te maken,

liefde is meer, meer dan een plicht.

Refrein

3. Hoor je de wind van de Geest ons vertellen:

Eens komt de tijd aan zijn eind.

Machten van hemel en aarde, zij wank’len:

Alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

Refrein 2x