Liturgie voor 27 november 2022 Ochtenddienst

Welkom & afkondigingen

Zingen

– NLB 975 Jezus roept hier mensen samen

Stil gebed, bemoediging en groet.

– NLB 195 Ere zij de Vader en de Zoon

Zingen

– OPW 576 Immanuel

Gebed

Zingen (door muziekteam)

– Prepare the way, o Zion

Kinderen naar zondagschool

– Wij gaan voor even uit elkaar

Lezing Jacobus 5:7-8 en Jesaja 40 (onder voorbehoud)

Verkondiging

Zingen

– OPW 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Dankgebed & voorbede

Zingen slotlied

– OPW 486 Ga dan, in Zijn naam

Zegen

– NLB 415:3 Amen, amen, amen

LIEDTEKSTEN:

NLB 975 Jezus roept hier mensen samen

Jezus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied
Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet.
Prijs nu God, die goed en trouw is, prijs de Zoon, die mensen kent,
prijs de Geest die als de Trooster zich naar ons heeft toegewend.

Jezus roept ons te belijden Hem als Heer van het Heelal,
hoeder van ons broze lichaam, redder van wie faalt of valt.
Zing het uit, laat elk het horen, zing het heilige verhaal,
zeg de wereld: Christus´ glorie is op aarde neergedaald.

NLB 195

Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest;

Als in den beginne, nu en immer

En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen

OPW 576 Immanuël

Als wij samen U aanbidden, dan maakt Uw Geest ons één.
U bent welkom in ons midden, wij prijzen U alleen.
Ons hart staat voor U open, Heer neemt de ereplaats.
wij heffen onze handen naar U op.

refrein
Immanuel, God zelf is met ons.
Vrede vorst, Machtig God, de allerhoogste Heer!
Immanuel, God zelf is met ons.
Vrede vorst, Machtig God, de allerhoogste Heer!

Zie hoe als wij voor Hem zingen, de hemel open gaat.
En als frisse morgenregen, zijn liefde mensen raakt.
Want U alleen bent waardig, dat Sion U aanbidt.
De Koning die voor eeuwig heersen zal.

refrein

Prepare the way, o Zion (gezongen door Muziekteam)

Vertaling tekst:

Bereid de weg, O Sion,

uw Christus komt naderbij!

Laat voor elke heuvel en vallei

een vlakke weg verschijnen.

Groet Hem die komt in heerlijkheid,

Die voorzegd werd in profetieën.

O, gezegend is Christus die kwam

in Gods heilige naam.

Hij brengt Gods heerschappij, O Sion,

hij komt uit de hemel hierboven.

Zijn heerschappij is vrede en vrijheid,

en rechtvaardigheid, waarheid en liefde.

Laat uw lofprijzing weerklinken,

voor genade en vreugde in overvloed.

O, gezegend is Christus die kwam

in Gods heilige naam.

Open wijd uw poorten, O Sion,

omarm de heerschappij van uw Heiland.

Zijn boodschap van verlossing

Moet overal verkondigd worden.

Alle volken zullen voor hem buigen,

hun stemmen zullen hem aanbidden.

O, gezegend is Christus die kwam

in Gods heilige naam.

Wij gaan voor even uit elkaar

Wij gaan voor even uit elkaar

en delen nu het licht.

Dat licht vertelt ons iets van God.

Op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door.

En wie zich openstelt

ervaart misschien een beetje licht

door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op

en elk heeft zijn verhaal.

Het licht verbindt ons met elkaar:

het is voor allemaal.

OPW 534 Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt

Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.
De Mensenzoon, de Zoon van God,
zal Koning zijn.
Jezus, Hij offerde zichzelf.
Wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond,
Hij is de Heer!

Ref.

En zijn koninkrijk kent geen grens
en haar heerlijkheid kent geen eind.
Nu de majesteit en luister
van de Vredevorst verschijnt.
Hij zal koning zijn, Hij zal heerser zijn
en regeren met macht en in gerechtigheid.
Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt.

Jezus, Zo lief had Vader ons.
Hij was Gods trouw, Hij was Gods Woord,
aan ons getoond.
Jezus, Beeld van Gods heiligheid.
Wordt nu verhoogd, wordt nu gekroond,
Hij is de Heer!

Ref. (2x)

OPW 486 Ga dan, in Zijn naam

1. Wij zijn Gods kinderen, verlost door zijn lijden,

vrij door wat Hij heeft volbracht;

Heilige priesters, een licht voor de volken,

één in zijn Geest, vol van zijn kracht.

Refrein:

Ga dan in zijn naam,

Verkondig Jezus’ naam.

Kinderen van God, sta nu op in zijn kracht

en verkondig Jezus,

Redder, Verlosser en Heer.

2. En terwijl duizenden dwalen in ’t duister

slapen wij hier in het licht;

Jezus beveelt ons discipelen te maken,

liefde is meer, meer dan een plicht.

Refrein

3. Hoor je de wind van de Geest ons vertellen:

Eens komt de tijd aan zijn eind.

Machten van hemel en aarde, zij wank’len:

Alles wordt nieuw, Jezus verschijnt.

Refrein 2x

NLB 415 (na de zegen)

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen

Jezus Christus onze Heer,

amen, God, uw naam ter eer.